EngУкрUkrainian Journal of Physics
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9

1
Mykola Mykolaiovych Bogolyubov (to the centenary of his birthday)
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.750-752
Микола Миколайович Боголюбов (до 100-річчя від дня народження)
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

2
The Lagrangian and Hamiltonian Formalisms for the Classical Relativistic Electrodynamics Models Revisited
Bogolubov N.N. (jr.), Prykarpatsky A.K.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.753-766
Переформулювання лагранжевого та гамільтонового формалізмів для моделей класичної релятивістської електродинаміки
Боголюбов М.М. (мол.), Прикарпатський О.К.

3
Progress and Problems in Quantum Gravity
Kummer W.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.767-774
Успіхи та проблеми квантової гравітації
Куммер В.

4
Filing up the Fermi Sphere with Quasiparticles of Quarks
Molodtsov S.V., Sissakian A.N., Zinovjev G.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.775-787
Заповнення фермі-сфери квазічастинками кварків
Молодцов С.В., Сисакян А.Н., Зинов’єв Г.М.
Plasmas and gases / Плазма і гази

5
Bogolyubov Approach to Quantum Plasma Kinetics
Belyi V.V., Kukharenko Yu.A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.788-794
Боголюбовський підхід до кінетики квантової плазми
Бєлий В.В., Кухаренко Ю.А.

6
From BBGKY Hierarchy to Non-Markovian Evolution Equations
Gerasimenko V.I., Shtyk V.O., Zagorodny A.G.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.795-807
Від ієрархії ББГКІ до немарківських еволюційних рівнянь
Герасименко В.І., Штик В.О., Загородній А.Г.
Soft matter / М'яка речовина

7
Suppression of Bose Condensate in a System of Interacting Bose Particles
Grigorishin K.V., Lev B.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.808-818
Подавлення бозе-конденсату в системі взаємодіючих бозе-частинок
Григоришин К.В., Лев Б.І.
Solid matter / Тверде тіло

8
Quantum Theory of Magnetic Dielectrics with Weak Single-ion Anisotropy
Loktev V.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.819-829
Квантова теорія магнітних діелектриків із слабкою одноіонною анізотропією
Локтєв В.М.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

9
Hidden Symmetries and Critical Dimension in the Theory of Modulated Structures
Babich A.V., Berezovsky S.V., Klepikov V.F.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.830-833
Приховані симетрії та критичні розмірності в теорії модульованих структур
Бабіч А.В., Березовський С.В., Клєпіков В.Ф.

10
Approaches to Derivation of Quantum Kinetic Equations
Gerasimenko V.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.834-846
Підходи до виводу квантових кінетичних рівнянь
Герасименко В.І.

11
Bogolyubov and Kinetic Theory: the Bogolyubov Equations
Cohen E.G.D.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.847-861
Боголюбов та кінетична теорія: рівняння Боголюбова
Коен Е.Г.Д.

12
Spectra of Gaudin Quantum Integrable Models and a Distribution of Zeros of Polynomials
Belokolos E.D.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.862-872
Спектри квантових інтегрованих моделей Годена та розподіл нулів поліномів
Білоколос Є.Д.

13
Wick’s Symbol Approach to the Frohlich Polaron Problem
Bogolyubov N.N. (jr.), Soldatov A.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.873-880
Метод символів Віка в застосуванні до проблеми полярона Фрьоліха
Боголюбов М.М. (мол.), Солдатов А.В.

14
Stability Thresholds of Quantum Systems of Three Charged Particles
Simenog I.V., Bidasyuk Y.M., Kuzmenko M.V., Khryapa V.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.881-890
Пороги стабільності квантових систем трьох заряджених частинок
Сименог І.В., Бідасюк Ю.М., Кузьменко М.В., Хряпа В.М.
Nonlinear processes / Нелінійні процеси

15
On the Role of Bogolyubov’s Integral Manifold Method in Bifurcation Analysis of Multidimensional Nonlinear Models
Lykova O.B.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.891-894
Про роль методу інтегральних многовидів Боголюбова в біфуркаційному аналізі багатовимірних нелінійних моделей
Ликова О.Б.

16
Instability of the Fundamental Harmonic of Stokes Waves to Two-dimensional Perturbations with Allowance for the Zeroth Harmonic
Sedletsky Yu.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.895-907
Нестабільність основної гармоніки стоксових хвиль до двовимірних збурень в присутності нульової гармоніки
Седлецький Ю.В.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

17
N.N. Bogolyubov and Development of Physical Kinetics
Bar’yakhtar V.G.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.908-918
М.М. Боголюбов і розвиток фізичної кінетики
Бар’яхтар В.Г.

18
Memories about the Joint Work with M.M. Bogolyubov
Petrina D.Ya.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.919-924
Спогади про спільну працю з М.М. Боголюбовим
Петрина Д.Я.

19
M.M. Bogolyubov as I Saw and Understood Him
Svidzinskyi A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.925-933
М.М. Боголюбов, яким я його бачив і розумів
Свідзинський А.

20
Remembering Nikolai Nikolaevich
Shirkov D.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 8-9, p.934-948
Згадуючи про Миколу Миколайовича
Ширков Д.В.