EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2

1
Preface
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.7-7
Передмова
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

2
Optimatization and New Aplications of a Magnetic Trap for Ultra-cold Neutrons
Berman G.P., Gorshkov V.N., Zavalov A.M., Tsifrinovich V.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.8-13
Оптимізація та нові застосування магнітної пастки для ультрахолодних нейтронів
Берман Г.П., Горшков В.М., Завалов О.М., Цифрінович В.І.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

3
New Fluorene Molecules with Efficient Two-photon Absorption for Multidisciplinary Nonlinear Optical Applications
Bondar M.V., Przhonska O.V., Yanez C.O., Belfield K.D.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.14-21
Нові флуоренові молекули з ефективним двофотонним поглинанням для багатопрофільних нелінійно-оптичних застосувань
Бондар М.В., Пржонська О.В., Янес Ц.О., Белфілд К.Д.

4
Associative Image Reconstruction as a Method of Formation and Stabilization of the Energy Distribution in a Laser Beam
Derzhypolskyi A., Gnatovskyi A., Negriyko A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.22-27
Асоціативне відновлення зображення як метод формування та стабілізації розподілу енергії у лазерному пучку
Держипольсьский А.Г., Гнатовський А.В., Негрійко А.М.

5
The Distributed Feedback Laser Based on Doped Nematic Liquid Crystal
Ilchishin I.P., Tikhonov E.A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.28-32
Лазер з розподіленим зворотним зв’язком на домішковому нематичному рідкому кристалі
Ільчишин І.П., Тихонов Є.О.

6
Optical Forerunners in Crystals with Photorefractive Dynamic Gratings
Shumelyuk O.M., Hryhorashchuk A.I., Odoulov S.G.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.33-37
Оптичні провісники в кристалах з динамічними фоторефрактивними ґратками
Шумелюк О.М., Григоращук А.І., Одулов С.Г.

7
Instantaneous Detection of the Complex Amplitude of Coherent Optical Wave Fields
Khizhnyak A., Markov V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.38-44
Миттєва регістрація комплексної амплітуди когерентних оптичних хвильових полів
Хижняк О., Марков В.

8
Alive Optical Vortices: Phase Dislocations in Dynamic Random Light Fields
Vasile'v V.I., Ponevchinsky V.V., Soskin M.S.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.45-49
Живі оптичні вихори: фазові дислокації у динамічному випадковому світловому полі
Васил’єв В.І., Поневчинський В.В., Соскін М.С.

9
Group Velocity of Gaussian Beams
Vasnetsov M.V., Pas'ko V.A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.50-52
Групова швидкість гаусових пучків
Васнецов М.В., Пасько В.А.

10
Atomic Absorption Profiles Associated with Pulsed Excitation
Vitanov N.V., Shore B.W., Yatsenko L.P.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.53-62
Форма ліній атомного поглинання за умови імпульсного збудження
Вітанов Н.В., Шоре Б.У., Яценко Л.П.
Plasmas and gases / Плазма і гази

11
New Vision of the Physics of Gas Magnetron-type Discharges
Goncharov O.A., Dobrovol'skyi A.M., Evsyukov A.M., Protsenko I.M., Litovko I.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.63-67
Новий погляд на фізику газових розрядів магнетронного типу
Гончаров О.А., Добровольський А.М., Євсюков А.М., Проценко І.М., Літовко І.В.
Soft matter / М'яка речовина

12
The Role of Coulomb Interaction in Photoinduced Thermally Stimulated Current and Luminescence in Organic Semiconducting Polymers
Kadashchuk A., Vakhnin A., von Seggern H., Scherf U.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.68-74
Роль кулонівської взаємодії в фотоіндукованих термічно стимульованих струмі та люмінесценції в органічних напівпровідникових полімерах
Кадащук А., Вахнін О., фон Зеггерн Х., Шерф У.

13
Transient and Steady Electric Currents in a Cell with Nematic Liquid Crystal Pentyl-Cyanobiphenyle
Korneychuk P.P., Gabovich A.M., Voitenko A.I., Reznikov Yu.A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.75-81
Перехідний та постійний струми через комірку, заповнену нематичним рідким кристалом 5СВ
Корнійчук П.П., Габович О.М., Войтенко О.І., Резніков Ю.О.

14
Photoinduced Reorientation of Light-Absorbing Lyotropic Chromonic Liquid Crystal
Nastishin Yu.A., Boiko O.P., Vasyuta R.M., Pergamenshchik V.M., Nazarenko V.G., Lavrentovich O.D.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.82-88
Фотоіндукована переорієнтація світлопоглинаючого ліотропного хромонічного рідкого кристала
Настишин Ю.А., Бойко О.П., Васюта Р.М., Пергаменщик В.М., Назаренко В.Г., Лаврентович Л.Д.

15
On the Nature of Electrical Activity in Superfluid Helium at Second Sound Excitation
Pashitskii E.A., Tkachenko O.M., Grygoryshyn K.V., Lev B.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.89-95
Про природу електричної активності надплинного гелію при збудженні хвиль другого звуку
Пашицький Е.А., Ткаченко О.М., Григоришин К.В., Лев Б.І.

16
Energy Gain at Two-beam Coupling in the Orientationally Inhomogeneous Liquid Crystal
Pevnyj M.Ye., Pinkevych I.P., Reshetnyak V.Yu.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.95-100
Обмін енергією при двопроменевій взаємодії в орієнтаційно неоднорідному рідкому кристалі
Певний М.Є., Пінкевич І.П., Решетняк В.Ю.

17
Electrically Induced Dynamics of Colloidal Particles Dispersed in Nematic Liquid Crystal
Pishnyak O.P., Tang S., Kelly J.R., Shiyanovskii S.V., Lavrentovich O.D.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.101-108
Електрично індукована динаміка колоїдних частинок диспергованих у нематичному рідкому кристалі
Пишняк О.П., Танг С., Келлі Дж.Р., Шияновський С.В., Лаврентович О.Д.

18
New Approaches to Slow Dynamics of Protein Domains
Yesylevskyy S.O., Kharkyanen V.N.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.109-116
Нові підходи до повільної динаміки ділянок білка
Єсилевський С.О., Харкянен В.М.
Solid matter / Тверде тіло

19
Real-space Transfer and Far-infrared Emission of Hot Electrons in InGaAs/GaAs Heterostructures with Tunnel-coupled Quantum Wells
Belevskii P.A., Vainberg V.V., Vinoslavskii M.N., Kravchenko A.V., Poroshin V.N., Sarbey O.G.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.117-122
Просторовий перенос та далеке інфрачервоне випромінювання “гарячих” електронів в гетероструктурах InGaAs/GaAs з тунельно-зв’язаними квантовими ямами
Більовський П.А., Вайнберг В.В., Винославський М.М., Кравченко А.В., Порошин В.М., Сарбей О.Г.

20
Surface Plasmons and Transient Optical Response of Copper Nanoparticles
Blonskii I.V., Dmitruk I.M., Yeshchenko O.A., Pavlov I.A., Kadan V.M., Korenyuk P.I., Alekseenko A.A., Dmytruk A.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.123-129
Поверхневі плазмони і нестаціонарний оптичний відгук наночастинок міді
Блонський І.В., Дмитрук І.М., Єщенко О.А., Павлов І.А., Кадан В.М., Коренюк П.І., Алексєєнко А.А., Дмитрук А.М.

21
Luminescence and Energy Relaxation of Localized Excitons in CdS Quantum Dots Grown in a Low-permittivity Matrix
Bondar N.V., Brodyn M.S.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.130-136
Люмінесценція та енергетична релаксація локалізованих екситонів в квантових точках CdS, вирощених в низькодіелектричній матриці
Бондар М.В., Бродин М.С.

22
Determination of the LO Phonon Lifetime in GaN
Danilchenko B.O.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.137-142
Визначення часу життя оптичного LO фонона в GaN
Данильченко Б.О.

23
The Problem of Dispersion of Nonlinear Susceptibilities in Crystals
Dovhyj Ya.O.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.143-149
Проблема дисперсії нелінійних сприйнятливостей кристалів
Довгий Я.О.

24
Magnetic Quantum Phase Transitions in Dimerized Antiferromagnets
Kalita V.M., Loktev V.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.150-156
Магнітні квантові фазові переходи в димеризованих антиферомагнетиках
Калита В.М., Локтєв В.М.

25
Critical Behavior of a La0.7Sr0.3MnO3 Crystal in the Vicinity of Its Transition to Ferromagnetic State
Kalita V.M., Lozenko A.F., Ryabchenko S.M., Trotsenko P.O., Tovstolytkin A.I., Pogorily A.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.157-164
Критична поведінка кристала La0.7Sr0.3MnO3 поблизу переходу у феромагнітний стан
Калита В.М., Лозенко А.Ф., Рябченко С.М., Троценко П.О., Товстолиткін О.І., Погорілий А.М.

26
Symmetry Analysis of Induced Pyroactivity in Radially Inhomogeneous Temperature Fields
Kosorotov V.F., Shchedrina L.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.165-169
Симетрійний аналіз індукованої піроактивності у радіально неоднорідних температурних полях
Косоротов В.П., Щедріна Л.В.

27
Dynamics of 180˚ Néel Walls in Two-dimensional Permalloy Particles Observed via Picosecond Time-resolved Photoemission Electron Microscopy
Krasyuk A., Wegelin F., Nepijko S.A., Elmers H.J., Schönhense G., Mönch I., Vinzelberg H., Schneider C.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.1700
Дослідження динаміки 180-градусних неєлевських стінок у двовимірних пермалоєвих частинках за допомогою пікосекундної мікроскопії
Красюк О., Вегелін Ф., Непийко С.О., Елмерс Х.Й., Шонхензе Г., Мьонх І., Вінцелберг Х., Шнайдер К.М.

28
Noncontact Pyroelectric Temperature Meters with Solid-state Modulator
Levash L.V., Liptuga A.I., Lysenko V.S., Ptushynsky Yu.G., Samoylov V.B.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.176-180
Безконтактні піроелектричні вимірювачі температури з твердотільним модулятором
Леваш Л.В., Ліптуга А.І., Лисенко В.С., Птушинський Ю.Г., Самойлов В.Б.

29
Emission Characteristics of Semiconductor Quantum Cathodes
Litovchenko V.G.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.181-186
Емісійні характеристики напівпровідникових квантових катодів
Литовченко В.Г.

30
STM Investigations of Self-ordered n-octane Acid Films on Au(111) Surface
Marchenko A.A., Naumovets A.G., Taraschenko D.T., Cherepanov V.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.187-190
СТМ-дослідження самовпорядкованих плівок n-октанової кислоти на поверхні Au(111)
Марченко О.А., Наумовець А.Г., Таращенко Д.Т., Черепанов В.В.

31
Adsorption Interaction of Oxygen with Mo(110) Surface: Kinetics, Structure, and Chemical Transformations
Osovskii V.D., Balakin D.Yu., Zasimovich I.N., Klimenko E.V., Petrova N.V., Ptushinsky Yu.G., Yakovkin I.N.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.191-195
Адсорбційна взаємодія кисню з поверхнею Мо(110): кінетика, структура, хімічні перетворення
Осовський В.Д., Балакін Д.Ю., Засимович І.М., Клименко Є.В., Петрова Н.В., Птушинський Ю.Г., Яковкін І.М.

32
Raman Scattering Study of a Two-dimensional S = 1 Quantum Spin System Ni5(TeO3)4Cl2
Peschanskii A.V., Gnezdilov V.P., Fomin V.I., Eremenko V.V., Lemmens P., Choi K.-Y., Berger H.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.196-201
Раманове розсіювання світла в двовимірній S = 1 квантовій спіновій системі Ni5(TeO3)4Cl2
Песчанский О.В., Гнездилов В.П., Фомин В.І., Еременко В.В., Лемменс П., Чоі К.-Й., Бергер Х.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

33
Cellular Structures in a System of Interacting Particles
Lev B.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.202-206
Комірчасті структури в системі взаємодіючих частинок
Лев Б.І.

34
Two-parameter Method for Describing the Nonlinear Evolution of Narrow-band Wave Trains
Lukomsky V.P., Gandzha I.S.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 1-2, p.207-215
Двопараметричний метод для опису нелінійної еволюції спектрально вузьких хвильових пакетів
Лукомський В.П., Ганджа І.С.