EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
Elastic 16O+16O Scattering and Nucleus−Nucleus Potential with a Repulsive Core
Davidovskaya O.I., Denisov V.Yu.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.861-868
Пружне розсіяння 16O+16O і ядерно-ядерний потенціал із відштовхувальним кором
Давидовська О.І., Денисов В.Ю.
Atoms and molecules / Атоми і молекули

2
Raman Study of 6-azacytidine and Related Compounds
Garasevych S., Iakhnenko M., Slobodyanyuk O., Alexee¬va I., Palchykovska L., Chernega A., Vlasenko Y.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.869-874
Дослідження 6-азацитидину та споріднених сполук методом КРС
Гарасевич С., Слободянюк О., Яхненко М., Алексєєва І., Пальчиківська Л., Чернега О., Власенко Ю.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Optical Quality Characterization of KPD Crystals with Incorporated TiO2 Nanoparticles and Laser Scattering Experiment Simulation
Gayvoronsky V.Ya., Starkov V.N., Kopylovsky M.A., Brodyn M.S., Vishnyakov E.A., Boyarchuk A.Yu., Pritula I.M.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.875-884
Характеризація оптичної якості кристалів KDP з інкорпорованими наночастинками TiO2 та моделювання лазерного експерименту з розсіяння
Гайворонський В.Я., Старков В.М., Копиловський М.А., Бродин М.С., Вишняков Є.О., Боярчук О.Ю., Притула І.М.
Plasmas and gases / Плазма і гази

4
On the Possibility to Use Transition Radiation of Electron Bunch with Triangular Density Profile for Diagnostics of Inhomogeneous Plasma
Anisimov I.O., Parashchenko P.V., Tolochkevych Yu.M.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.885-890
Про можливість використання перехідного випромінювання електронного згустку з трикутним профілем концентрації для діагностики неоднорідної плазми
Анісімов І.О., Паращенко П.В., Толочкевич Ю.М.
Soft matter / М'яка речовина

5
Interdiffusion in Water Solutions of Ethyl Alcohol
Obukhovsky V.V., Nikonova V.V.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.891-896
Взаємодифузія у водному розчині етилового спирту
Обуховський В.В., Ніконова В.В.

6
Equation of State Near the Critical Point on the Basis of the van der Waals Model for a Wide Class of Dielectric Liquids
Alekhin A.D., Abdikarimov B.Zh., Bulavin L.A., Ostapchuk Yu.L., Rudnikov E.G., Shimanskaya Ye.T.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.897-900
Рівняння стану широкого класу діелектричних рідин поблизу критичної точки на основі моделі Ван-дер-Ваальса
Альохін О.Д., Абдікарімов Б.Ж., Булавін Л.А., Остапчук Ю.Л., Рудніков Є.Г., Шиманська О.Т.

7
Electromagnetic and Phonon Modes for Superfluid He4 with a Disk Resonator
Loktev V.M., Tomchenko M.D.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.901-910
Електромагнітні та фононні моди для надплинного He4 з дисковим резонатором
Локтєв В.М., Томченко М.Д.
Solid matter / Тверде тіло

8
Electron-Induced Changes of Optico-refractometric Parameters of Glassy Alloys of the Sb2S3−GeS2 System
Pop M.M., Malets M.O., Shpak I.I., Semak D.G.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.911-915
Електронно-індуковані зміни оптико-рефрактометричних параметрів склоподібних сплавів системи Sb2S3−GeS2
Поп М.М., Малец М.О., Шпак І.І., Семак Д.Г.

9
Interaction of Drifting Electrons with a Remote Dipole
Kukhtaruk S.M.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.916-927
Взаємодія дрейфуючих електронів із віддаленим диполем
Кухтарук С.М.

10
Use of Powders and Composites Based on Porous and Crystalline Silicon in the Hydrogen Power Industry
Manilov A.I., Litvinenko S.V., Alekseev S.A., Kuznetsov G.V., Skryshevsky V.A.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.928-935
Використання у водневій енергетиці порошків і композитів на основі поруватого та кристалічного кремнію
Манілов А.І., Литвиненко С.В., Алєксєєв С.О., Кузнєцов Г.В., Скришевський В.А.

11
Photothermoacoustic Effect in a Piezoelectric−Semiconductor Layered Structure
Bulavin L.A., Kozachenko V.V., Khrapatiy S.V.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.936-939
Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі п’єзоелектрик−напівпровідни
Булавін Л.А., Козаченко В.В., Храпатий С.В.
Nonlinear processes / Нелінійні процеси

12
Variativity of Mode−Mode Couplings in a Three-component Toda Lattice
Vakhnenko O.O.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.940-945
Варіативність міжмодових зв’язків в трикомпонентній моделі Тоди
Вахненко О.О.
Physics experiment techniques / Методика фізичного експерименту

13
Determination of Magnetostrictive Constants of a Polycrystalline Ferromagnetic by Resonance Frequencies of Radial Vibrations of a Ring
Linchevskiy I.V., Petrischev O.N., Trohimets V.A.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.946-951
Визначення магнітострикційних констант полікристалічного феромагнетика за резонансними частотами радіальних коливань кільця
Лінчевський І.В., Петріщєв О.М., Трохимець В.О.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

14
Viktor Grygorovych Bar'yakhtar (to the 80-th Anniversary of His Birthday)
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 8, p.952-954
Віктор Григорович Бар’яхтар (до 80-річчя від дня народження)