EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

1
Non-Linear Parent Action and Dual N=1 D=4 Supergravity
Nurmagambetov A.J.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1063-1067
Нелінійна майстердія і дуальна N=1 D=4 супергравітація
Нурмагамбетов О.Ю.
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

2
Semiclassical Model of Dipole Pygmy-Resonance in Nuclei with Neutron Excess
Abrosimov V.I., Davidovs’ka O.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1068-1072
Напівкласична модель дипольного пігмі-резонансу в ядрах із надлишком нейтронів
Абросімов В.І., Давидовська О.І.

3
Empirical Relations for α-Decay Half-lives
Denisov V.Yu., Khudenko A.A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1073-1076
Емпіричні співвідношення для періодів альфа-розпаду
Денисов В.Ю., Худенко О.О.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

4
Stimulated Raman Adiabatic Passage in the Field of Finite Duration Pulses
Gromovyi M.B., Romanenko V.I., Yatsenko L.P.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1077-1088
Стимульоване раманівське адіабатичне проходження у полі імпульсів скінченної тривалості
Громовий М.В., Романенко В.І., Яценко Л.П.
Plasmas and gases / Плазма і гази

5
About the Influence of Plasma Particles Collisions on the Effective Grain Potential
Zagorodny A.G., Momot A.I., Filippov A.V., Pal’ A.F., Starostin A.N.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1089-1093
Про вплив зіткнень плазмових частинок на ефективний потенціал порошинки
Загородній А.Г., Момот А.І., Філіппов А.В., Паль О.Ф., Старостін А.М.
Soft matter / М'яка речовина

6
Some Exact Solutions of the 2D Equilibrium Equations for a Smectic C
Burylov S.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1094-1100
Деякі точні розв’язки 2D-рівнянь рівноваги смектика C
Бурилов С.В.

7
A Polydisperse Hard Sphere Model for Interionic Correlations in Metallic Melts
Yakibchuk P.M., Volkov O.V., Vakarchuk S.J.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1101-1106
Модель полідисперсних твердих сфер для міжіонних кореляцій в металічних розплавах
Якібчук П.М., Волков О.В., Вакарчук С.О.
Solid matter / Тверде тіло

8
Triple-crystal X-ray Diffractometry Study of the Decomposition Kinetics in a Solid Solution of Oxygen in Cz-silicon
Novikov M.M., Teselko P.O., Mykhalyuk O.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1107-1113
Використання можливостей трикристальної Х-дифрактометрії для вивчення кінетики розпаду твердого розчину кисню в Cz-кремнії
Новиков М.М., Теселько П.О., Михалюк О.В.

9
Ultrasound Study of Mechanical Properties of a Structural Al-based Alloy of the SAV-1 Type
Abdukadyrova I.Kh.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1114-1118
Ультразвукове дослідження конструкційного сплаву на основі алюмінію типу САВ-1
Абдукадирова І.Х.

10
Mechanism of Defect Formation in Heavily Y-doped n-ZrNiSn. I. Crystal and Electronic Structures
Romaka V.V., Hlil E.K., Bovgyra O.V., Romaka L.P., Davydov V.M., Krayovskyy R.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1119-1124
Механізм дефектоутворення у сильнолегованому атомами Y n-ZrNiSn. I. Дослідження кристалічної та електронної структури
Ромака В.В., Хліл Е.К., Бовгира О.В., Ромака Л.П., Давидов В.М., Крайовський Р.В.
Nanosystems / Наносистеми

11
Optical and Photoluminescent Properties of Gold Nanostructures Obtained by Pulsed Laser Deposition in Vacuum
Manoilov E.G.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1125-1130
Оптичні та фотолюмінесцентні властивості наноструктур золота, одержаних імпульсним лазерним осадженням у вакуумі
Манойлов Е.Г.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

12
On the Procedure of Quantization in Classical Mechanics and the Reality of Bohm's ψ-Field
Rusov V.D., Vlasenko D.S., Mavrodiev S.Ch.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1131-1138
Про процедуру квантування в класичній механіці і реальність ψ-поля Бома
Русов В.Д., Власенко Д.С., Мавродієв С.Ш.

13
Self-similar Phase Dynamics of Boundary Friction
Khomenko A.V., Lyashenko I.A., Borisyuk V.N.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1139-1148
Самоподібна фазова динаміка межового тертя
Хоменко О.В., Ляшенко Я.О., Борисюк В.М.
Astrophysics and cosmology / Астрофізика і космологія

14
Electromagnetic Emission Bursts from the Near-cusp Regions of Superconducting Cosmic Strings
Zadorozhna L.V., Hnatyk B.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 11, p.1149-1156
Спалахи електромагнітного випромінювання від прикаспових областей надпровідних космічних струн
Задорожна Л.В., Гнатик Б.І.