EngУкрUkrainian Journal of Physics
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5
Atoms and molecules / Атоми і молекули

1
Local Surrounding, Normal Vibrations, and Structure of Anion NO2- in Ionic Crystals
Bulavin L.A., Sakun V.P., Yakunov A.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.437-442
Локальне оточення, нормальні коливання та будова аніона NO2- в іонних кристалах
Булавін Л.А., Сакун В.П., Якунов А.В.

2
Positronics of Nanoobjects in Porous and Defective Silicon- and Quartz-Based Systems
Grafutin V.I., Ilyukhina O.V., Myasishcheva G.G., Prokopiev E.P., Timoshenkov S.P., Funtikov Yu.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.443-453
Позитроніка нанооб’єктів у пористих та дефектних системах на основі кремнію і кварцу
Графутін В.І., Ілюхіна О.В., М’ясищева Г.Г., Прокоп’єв Е.П., Тимошенков С.П., Фунтіков Ю.В.
Plasmas and gases / Плазма і гази

3
Dynamics of One-dimensional Electron Bunch with the Initially Rectangular Density Profile Injected Into Homogeneous Plasma
Anisimov I.O., Tolochkevich Yu.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.454-460
Дослідження динаміки електронного згустку з прямокутним профілем концентрації, інжектованого в однорідну плазму
Анісімов І.О., Толочкевич Ю.М.
Soft matter / М'яка речовина

4
Hydrophobic Hydration in a Strongly Diluted Water Solution of Propanol
Atamas’ N.O., Atamas’ O.O., Bulavin L.A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.461-465
Гідрофобна гідратація у сильно розведеному водному розчині пропанолу
Атамась Н.О., Атамась О.О., Булавін Л.А.

5
Thermal Expansion Effect on Heat Transfer Processes in Orientationally Disordered Phases of Molecular Crystals
Pursky O.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.466-470
Вплив теплового розширення на процеси переносу тепла в орієнтаційно-неупорядкованих фазах молекулярних кристалів
Пурський О.І.

6
Optical Spectroscopy Studies of the Interaction between a Number of Plant Alkaloids and the DNA Double Helix in an Aqueous Solution
Bashmakova N., Kutovyy S., Yashchuk V., Hovorun D., Losytskyy M., Zaika L.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.471-479
Спектроскопічні дослідження взаємодії деяких рослинних алкалоїдів з двоспіральною ДНК у водному розчині
Башмакова Н.В., Кутовий С.Ю., Ящук В.М., Говорун Д.М., Лосицький М.Ю., Заїка Л.А.
Solid matter / Тверде тіло

7
Implementation of Exact Grain-Boundary Geometry into a 3D Monte-Carlo (Potts) Model for Microstructure Evolution
Ivasishin O.M., Shevchenko S.V., Semiatin S.L., Shljachta O.P.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.480-490
Побудова тривимірної Монте-Карло (Поттса) моделі мікроструктурної еволюції з врахуванням точної кристалогеометрії міжзеренних границь
Івасишин О.М., Шевченко С.В., Семятін С.Л., Шляхта О.П.

8
Radiation-Induced Change of Polarization of Terahertz Radiation in n-Ge
Bondar V.M., Danilchenko B.O., Kraichins’kyi A.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.491-492
Радіаційно наведена зміна поляризації терагерцового випромінювання в n-Ge
Бондар В.М., Данильченко Б.О., Крайчинський А.М.

9
Acceleration of Atoms during Phase Transitions on Crystal Surfaces
Goliney I.Yu., Mykhaylovskyy V.V., Sugakov V.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.493-500
Модель прискорення атомів при фазових перетвореннях поверхні в кристалах
Голіней І.Ю., Михайловський В.В., Сугаков В.Й.
Nanosystems / Наносистеми

10
Anisotropy and Size Distribution Effects on the Magnetic Properties of a System of Ferromagnetic Nanoparticles
Mryglod I.M., Sokolov V.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.501-507
Вплив анізотропії і полідисперсності на магнітні властивості системи феромагнітних наночастинок
Мриглод І.М., Соколов В.В.

11
Electrical Conductivity and Emission Properties of Carbon Nanotubes
Viduta L., Kiyaev O., Marchenko A., Nechytaylo V., Fedorovich R., Chorny V., Vitukhnovskii A., Cherepanov V., Chubich D.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.508-511
Електропровідність і емісійні властивості вуглецевих нанотрубок
Відута Л., Кияєв О., Марченко А., Нечитайло В., Федорович Р., Чорний В., Вітухновський А., Черепанов В., Чубич Д.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

12
Nonlinear Dynamics of the Dipole Momentum of a Two-level Atom in the Semiclassical Jaynes–Cummings Model
Holod P.I., Bezvershenko Yu.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.512-522
Нелінійна динаміка дипольного моменту дворівневого атома у напівкласичній моделі Джейнса–Каммінгса
Голод П.І., Безвершенко Ю.В.

13
A Model of Generation of Photon-number Entangled States with Stimulated Parametric down Conversion
Gurin O.O., Usenko V.C., Usenko C.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.523-526
Модель генерації станів, переплутаних за числами фотонів, шляхом стимульованого параметричного розсіяння
Гурін О.О., Усенко В.К., Усенко К.В.
Astrophysics and cosmology / Астрофізика і космологія

14
Analysis of the Probe Null String Motion in the Gravitational Field of a Closed Null String with Constant Radius
Lelyakov O.P.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 5, p.527-532
Аналіз руху пробної нуль-струни в гравітаційному полі замкненої нуль-струни постійного радіуса
Леляков О.П.