EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
Asymmetry in Elastic Electron Scattering by Gold Atoms
Kelemen V.I., Dovhanych M.M., Remeta E.Yu.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1061-1070
Асиметрія у пружному розсіюванні електронів атомами золота
Келемен В.І., Довганич М.М., Ремета Є.Ю.

2
Probing Nuclear Compressibility Via Fragmentation in Au+Au Reactions at 35A MeV
Vermani Y.K., Chugh R., Sood A.D.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1071-1077
Вивчення стисливості ядер за фрагментацією в Au+Au реакціях при 35 МеВ/нуклон
Вермані Й.К., Куг К., Суд А.Д.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Underwater Laser Ablation as a Method for Preparing Solutions of Nonsoluble Tin- and Lead-based Compounds
Zelensky S.E., Kolesnik A.S., Kopyshinsky A.V., Okhrimenko B.A.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1078-1081
Лазерна абляція у водному середовищі як метод приготування розчинів із нерозчинних сполук олова та свинцю
Зеленський С.Є., Колесник О.С., Копишинський О.В., Охріменко Б.А.
Plasmas and gases / Плазма і гази

4
Determining of the Electronic Excitation Tempe¬rature in Atmospheric Pressure Plasmas by Using Emission Spectra of Metals with Complex Low-resolved Multiplet Structure
Chernyak V.Ya., Prysiazhnevych I.V., Solomenko Ok.V., Olzewski S.V., Diatczyk Ja., Stryczewska H., Belenok N.V., Shyht I.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1082-1088
Визначення температури заселення електронних збуджених рівнів атомів у плазмі атмосферного тиску з використанням емісійних спектрів металів із складною слабко розділеною мультиплетною структурою
Черняк В.Я., Присяжневич І.В., Соломенко Ок.В., Ольшевський С.В., Д’ячук Я., Стрижевська Х., Беленок Н.В., Шихт І.

5
Influence of Ultrasonic Radiation on the Properties of Plasma in a Gas Discharge Immersed in a Liquid
Olszewski S.V., Solomenko Ok.V., Chernyak V.Ya., Belenok N.V.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1089-1093
Вплив ультразвукового випромінювання на властивості плазми газового розряду, зануреного в рідину
Ольшевський С.В., Соломенко Ок.В., Черняк В.Я., Беленок Н.В.

6
Determination of Excitation Temperatures for Vibrational and Rotational Molecular Levels in an Atmospheric Pressure Gas-discharge Plasma
Prysiazhnevych I.V., Chernyak V.Ya., Olszewski S.V., Solomenko Ok.V.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1094-1102
Методика визначення температур заселення коливальних та обертальних рівнів молекул в плазмі газових розрядів атмосферного тиску
Присяжневич І.В., Черняк В.Я., Ольшевський С.В., Соломенко Ок.В.
Soft matter / М'яка речовина

7
Frequency Dispersion of the Shear and Bulk Viscosity Coefficients of Liquid Argon as Functions of State Parameters
Odinaev S., Mirzoaminov Kh.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1103-1110
Вивчення частотної дисперсії коефіцієнтів зсувної і об’ємної в’язкості рідкого аргону залежно від параметрів стану
Одінаєв С., Мірзоамінов Х.

8
Barodiffusion Phenomena in the Critical Region of Nanoscale Liquid Mixtures
Chalyi O.V., Khrapiichuk G.V., Chernenko L.M., Chalyi K.O., Zaitseva O.V.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1111-1122
Бародифузійні явища в наномасштабних рідинних сумішах у критичній області
Чалий О.В., Храпійчук Г.В., Черненко Л.М., Чалий К.О., Зайцева О.В.

9
The Nature of Molecular Self-diffusion in Argon and Water
Malomuzh M.P., Oleinik A.V., Pankratov K.M.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1123-1127
Природа самодифузії молекул в аргоні та воді
Маломуж М.П., Олєйнік А.В., Панкратов К.М.
Solid matter / Тверде тіло

10
Electronic Properties of Doped ZnO Films: Ab Initio Calculations
Balabai R.M., Merzlikin P.V.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1128-1134
Електронні властивості легованих плівок ZnO: розрахунок із перших принципів
Балабай Р.М., Мерзликін П.В.

11
Theory of the Ellipsometry of a Layer of Semiconductor Nanoparticles Covering the Substrate
Bortchagovsky E.G., Lozovski V.Z., Mishakova T.O.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1135-1144
Теорія еліпсометрії шару напівпровідникових наночастинок, що покривають поверхню
Борщагівський Є.Г., Лозовський В.З., Мішакова Т.О.
Nanosystems / Наносистеми

12
Broadband Scattering of Laser Light by β-BaB2O4 Crystal Pumped with Femtosecond Laser Pulses
Smyrnov O.O., Kudryavtzev D.P., Oseledchik Ju.S., Prosvirnin A.L.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1145-1149
Широкосмугове розсіювання світла в кристалі β-BaB2O4 при накачці фемтосекундними лазерними імпульсами
Смирнов О.О., Кудрявцев Д.П., Оселедчик Ю.С., Просвірнін А.Л.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

13
Serhii Mykhailovych Ryabchenko (to the 70-th Anniversary of His Birthday)
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 10, p.1150-1154
Сергій Михайлович Рябченко (до 70-річчя від дня народження)