EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5

1
Editorial
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.471-472
Передмова
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

2
Using String Theory to Describe Monopole Scattering
Barrett J.K.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.473-480
Застосування теорії струн для опису розсіяння монополів
Барретт Дж.К.

3
On Large Volume Moduli Stabilization in IIB Orientifolds
Walliser N.-O.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.481-486
Щодо стабілізації модулів для великих об'ємів в IIБ орієнтованих множинах
Уоллизер Н.-О.

4
Self-Consistent Renormalization as an Efficient Realization of Main Ideas of the Bogoliubov−Parasiuk R-operation
Kucheryavy V.I.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.487-504
Самоузгоджена ренормалізація як ефективна реалізація головних ідей R-операції Боголюбова−Парасюка
Кучерявий В.І.

5
Petrov Noncommutative Topological Quantum Field Theory
Moskaliuk S.S., Wohlgenannt M.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.505-514
Некомутативна топологічна квантова теорія поля типу Петрова
Москалюк С.С., Волґенант М.
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

6
Magnetization of Dense Neutron Matter in a Strong Magnetic Field
Isayev A.A., Yang J.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.515-523
Намагніченість густої нейтронної матерії в сильному магнітному полі
Ісаєв О.О., Янг Дж.
Soft matter / М'яка речовина

7
Instability of the Nematic-like Phases Filled with Impurities Against the Formation of Modulated Structures
Kleshchonok A.V., Reshetnyak V.Yu., Tatarenko V.A.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.524-532
Нестабільність нематично-подібних фаз, наповнених домішками, щодо формування модульованих структур
Клещонок А.В., Решетняк В.Ю., Татаренко В.А.
Solid matter / Тверде тіло

8
Strong Electron Corrections in Short-range Magnetic Order and Electrical Resistance of Homogeneously Disordered Binary Crystals
Repetsky S.P., Tatarenko V.A., Melnyk I.M., Len E.G.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.533-538
Сильні електронні кореляції в близькому магнітному порядку та електроопорі однорідно невпорядкованих бінарних кристалів
Репецький С.П., Татаренко В.А., Мельник І.М., Лень Є.Г.

9
Low-temperature Ferromagnetism in a Weakly Doped Hubbard Magnet
Zubov E.E.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.539-542
Низькотемпературний феромагнетизм у слабко легованому хаббардовському магнетику
Зубов Е.Є.

10
Second-Sound Waves in Cryocrystals
Khodusov V.D., Blinkina A.A.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.543-546
Хвилі другого звуку у кріокристалах
Ходусов В.Д., Блінкіна А.А.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

11
On the Plasticity of Nonlocal Quantum Correlations
Svozil K.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.547-553
Щодо пластичності нелокальних квантових кореляцій
Свозіл К.

12
Equations of Coupled Conden¬sate and Non-condensate Dynamics in the Trapped Bose Gas
Shygorin P., Svidzynskyj A.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.554-559
Рівняння об’єднаної динаміки конденсату та надконденсату в захопленому бозе-газі
Шигорін П.П., Свідзинський А.В.

13
Structure and Dynamics of Granular Materials Perturbed by External Fields
Gerasymov O.I.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.560-567
Структура та динаміка гранульованих матеріалів за наявності зовнішніх збурюючих полів
Герасимов О.І.

14
The Analytic Properties of the S-matrix for Arbitrary Interactions Which Externally Pass into the Centrifugal and Rapidly Decreasing Potentials
Olkhovsky V.S.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.568-578
Аналітичні властивості S-матриці для довільних взаємодій, які в зовнішній області переходять в доцентровий та швидко згасаючі потенціали
Ольховський В.С.

15
Barrier Grossing Induced by Fractional Gaussian Noise
Sliusarenko O.Yu., Gonchar V.Yu., Chechkin A.V.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.579-585
Проходження через бар’єр, зумовлене дробовим гаусовим шумом
Слюсаренко О.Ю., Гончар В.Ю., Чечкін О.В.

16
Regge Trajectories of Quark Gluon Bags
Bugaev K.A., Zinovjev G.M.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.586-592
Редже траєкторії кварк-глюонних мішків
Бугаєв К.О., Зінов’єв Г.М.

17
BBGKY Hierarchy and Dynamics of Correlations
Polishchuk D.O.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.593-598
Ієрархія ББГКІ та динаміка кореляцій
Поліщук Д.О.
Nonlinear processes / Нелінійні процеси

18
Structural Instability of a Biochemical Process
Grytsay V.I.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.599-606
Структурна нестійкість біохімічного процесу
Грицай В.Й.
Astrophysics and cosmology / Астрофізика і космологія

19
Spin Fluids in Homogeneous and Isotropic Space-times
Böhmer C.G., Bronowski P.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.607-612
Спінові рідини в однорідному та ізотропному просторі-часі
Бомер К.Г., Броновскі П.

20
Toric Geometry and Calabi–Yau Compactifications
Kreuzer M.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.613-625
Торічна геометрія і Калабі−Яу компактифікації
Кройцер М.

21
Quantum Universe on Extremely Small Space-time Scales
Kuzmichev V.E., Kuzmichev V.V.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.626-635
Квантовий всесвіт на екстремально малих просторово-часових масштабах
Кузьмичов В.Є., Кузьмичов В.В.

22
Propagation of Polarized Cosmic Maser Radiation in an Anisotropic Magnetized Plasma
Moskaliuk S.S.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.636-643
Поширення поляризованого випромінювання космічного мазера в анізотропній замагніченій плазмі
Москалюк С.С.

23
About Magnetic Susceptibility of Dense Superfluid Neutron Matter with Spin-triplet p-wave Pairing
Tarasov A.N.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.644-650
Про магнітну сприйнятливість густої надплинної нейтронної матерії зі спін-триплетним p-спарюванням
Тарасов О.М.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

24
From Belgrade to Sofia with N.N. Bogolyubov in September 1978
Stefan V.A.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 5, p.651-652
З Белграда до Софії з М.М. Боголюбовим у вересні 1978 р.
Стефан В.А.