EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

1
Theoretical Limitations on Elements of the Yukawa Matrix in the νMSM Model
Gorkavenko V.M., Vilchynskiy S.I.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.265-274
Теоретичні обмеження на елементи матриці Юкави в моделі νMSM
Горкавенко В.М., Вільчинський С.Й.

2
Induced Vacuum Polarization of Scalar Field by Impenetrable Magnetic Tube
Gorkavenko V.M., Sitenko Yu.A., Stepanov O.B.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.275-282
Поляризація вакууму скалярного поля непроникливою трубкою з магнітним полем
Горкавенко В.М., Ситенко Ю.О., Степанов О.Б.
Soft matter / М'яка речовина

3
Peculiarities of the Temperature Dependence of Kinematic Shear Viscosity of Fluorine Derivatives of Benzene
Malomuzh M.P., Rudenko O.P., Khlopov A.M., Yagupol’s’kyi L.M.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.283-287
Особливості температурної залежності кінематичної зсувної в’язкості фторпохідних бензолу
Маломуж М.П., Руденко О.П., Хлопов А.М., Ягупольський Л.М.

4
Neutron Studies of the NaBr Impurity Influence on Micelle Formation in the Heavy Water–Tetradecyltrimethylammonium Bromide System
Bulavin L.A., Gordeliy V.I., Ivankov O.I., Islamov A.Kh., Kuklin A.I.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.288-292
Нейтронні дослідження впливу домішок NaBr на міцелоутворення в системі важка вода−тетрадецилтриметиламоній бромід
Булавін Л.А., Горделій В.І., Іваньков О.І., Ісламов А.Х., Куклін А.І.

5
Electro-optical Characteristics of a Liquid Crystal Lens with Polymer Network
Bielykh S.P., Subota S.L., Reshetnyak V.Y., Galstian T.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.293-298
Електрооптичні характеристики рідкокристалічної лінзи з полімерною сіткою
Бєлих С.П., Субота С.Л., Решетняк В.Ю., Галстян Т.
Solid matter / Тверде тіло

6
Shear Elasticity of Ice near Its Melting Point
Sheiko N.L., Aktan O.Yu., Zabashta Yu.F., Nikolayenko T.Yu.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.299-305
Зсувна пружність льоду в околі температури плавлення
Шейко Н.Л., Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф., Ніколаєнко Т.Ю.

7
Ferromagnetic Phase of a Uniaxial Magnet with Anisotropic Biquadratic Exchange
Shapovalov I.P.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.306-311
Феромагнітна фаза одновісного магнетика у присутності анізотропної біквадратичної обмінної взаємодії
Шаповалов І.

8
Electrical and Optical Properties of Solid Solutions Cu1-xZnxInSe2 (x = 0.05 – 0.2)
Bozhko V.V., Davyduyk G.Ye., Parasyuk O.V., Novosad O.V., Kozer V.R.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.312-316
Виготовлення, електричні та оптичні властивості твердих розчинів Cu1-xZnxInSe2 (x = 0,05 – 0,2)
Божко В.В., Давидюк Г.Є., Парасюк О.В., Новосад О.В., Козер В.Р.

9
Evolution of Tempe¬rature Distribution in Implanted Si-based Structures: Pulse Mode Laser Irradiation
Burbelo R., Isaiev M., Kuzmich A.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.317-321
Формування температурних полів в легованих структурах на основі Si при лазерному опроміненні: імпульсний режим
Бурбело Р.М., Ісаєв М.В., Кузьмич А.Г.

10
Peculiarities of Piezoresistance of γ-Irradiated n-Si Crystals in the Case of Symmetric Position of the Deformation Axis Relative to All Isoenergetic Ellipsoids
Fedosov A.V., Luniov S.V., Fedosov S.A.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.322-325
Особливості п’єзоопору γ-опромінених кристалів n-Si у випадку симетричного розміщення осі деформації відносно всіх ізоенергетичних еліпсоїдів
Федосов А.В., Луньов С.В., Федосов С.А.
Nanosystems / Наносистеми

11
Study of an Acceptor Impurity Located at the Center of a Sperical Nanoheterostructure
Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya., Shakleina I.O.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.326-334
Дослідження акцепторної домішки у центрі сферичної наногетероструктури
Бойчук В.І., Білинський І.В., Лешко Р.Я., Шаклеіна І.О.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

12
Extended Holstein Polaron Mass
Yavidov B.Ya.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.335-341
Маса полярону в розширеній моделі Холстейна
Явідов Б.Я.

13
Calculations of Wave Functions of the nd-system, Phases, and Cross-sections of nd-scattering with the Use of Modified Faddeev’s Equations and the Method of Hyperspherical Functions
Kovalchuk V.I., Kozlovsky I.V., Tartakovsky V.K.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.342-349
Розрахунки хвильових функцій nd-системи, фаз і перерізів nd-розсіяння з використанням модифікованих рівнянь Фаддєєва і методу гіперсферичних функцій
Ковальчук В.І., Козловський І.В., Тартаковський В.К.
Physics experiment techniques / Методика фізичного експерименту

14
Optimization of Temperature Control in Liquid Flow Cryostats
Zharkov I.P., Ivashchenko A.N., Pogrebnjak S.V., Safronov V.V.
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.350-355
Оптимізація регулювання температури у рідинно-проточних кріостатах
Жарков І.П., Іващенко О.М., Погребняк С.В., Сафронов В.В.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

15
In Memory of Anatolii Petrovych Gorban’ (1938−2009)
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.356-357
Пам’яті Анатолія Петровича Горбаня (1938–2009)

16
Comments on the Book by Boris Solomonovich Gorobets “Landau’s Circle” Published in Three Parts by the Librokom Book House (Moscow, 2008−2009)
Ukr. J. Phys. 2010, Vol. 55, N 3, p.361-362
Відгук на книгу Бориса Соломоновича Горобця “Круг Ландау”, яку опубліковано у трьох частинах видавництвом “Ліброком”, Москва, 2008−2009 рр.