EngУкрUkrainian Journal of Physics
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3
Atoms and molecules / Атоми і молекули

1
Thermally induced Changes of the Carbonate Structure in Biological Hydroxyapatite as Studied by EPR and ENDOR
Ishchenko S.S., Vorona I.P., Baran N.P., Okulov S.M., Rudko V.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.231-237
Термічно індуковані зміни карбонатної структури біологічного гідроксилапатиту, досліджені методами ЕПР та ПЕЯР
Іщенко С.С., Ворона І.П., Баран М.П., Окулов С.М., Рудько В.В.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

2
Nonlinear Dynamics of a Ubitron Oscillator with Delayed Feedback
Balakirev V.A., Borodkin A.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.238-243
Нелінійна динаміка убітрон-генератора із затриманим зворотним зв’язком
Балакірев В.А., Бородкін А.В.

3
Application of the Method of Effective Susceptibility to the Simulation of Scanning Near-Field Optical Microscopy
Vasilenko V.O., Lozovski V.Z.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.244-254
Застосування методу ефективної сприйнятливості до моделювання скануючої оптичної мікроскопії ближнього поля
Василенко В.О., Лозовський В.З.
Soft matter / М'яка речовина

4
To the Molecular Theory of the Propagation of High-Frequency Heat Waves in Magnetic Fluids
Odinaev S., Komilov K.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.255-258
До молекулярно-кінетичної теорії поширення високочастотних теплових хвиль в магнітних рідинах
Одінаєв С., Комілов К.

5
On the Structure of Archetypal Polymer Electrolyte PEO:LiCF3SO3
Brodin A., Jacobsson P.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.259-265
До структури класичного полімерного електроліту PEO:LiCF3SO3
Бродин О., Якобсон П.

6
Small-Angle Neutron Scattering on Magnetic Fluids Stabilized by Monocarboxyl Acids
Feoktystov A.V., Bulavin L.A., Avdeev M.V., Vekas L., Garamus V.M., Willumeit R.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.266-273
Малокутове розсіяння нейтронів магнітними водними системами, які стабілізовані монокарбоксильними кислотами
Феоктистов А.В., Булавін Л.А., Авдеєв М.В., Векаш Л., Гарамус В.М., Віллумайт Р.

7
Focusing Properties of Polymer-Stabilized Liquid Crystal Lenses
Pavliuchenko S.P., Subota S.L., Reshetnyak V.Yu.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.274-279
Фокусуючі властивості рідкокристалічних нематичних лінз
Павлюченко С.П., Субота С.Л., Решетняк В.Ю.
Solid matter / Тверде тіло

8
Models for the Description of Alloy Formation with Nonequilibrium Composition in the Diffusion Contact Region between Two Components under Pulse Loading
Koval’chuk A.O., Gertsriken D.S., Gusak A.M., Mazanko V.F., Tyutyunnyk N.V., Maliy O.I.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.280-287
Моделі отримання сплавів нерівноважного складу в області дифузійного контакту двох компонентів під дією імпульсних навантажень
Ковальчук А.О., Герцрікен Д.С., Гусак А.М., Мазанко В.Ф., Тютюнник Н.В., Малий О.І.

9
Use of the Method of Images in Studying the Energy Spectra of the Surface States of Electrons or Holes in Three-layer Semiconductor–Dielectric–Conductor Structures
Kislukha N.I., Tulchynska D.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.288-296
Використання методу зображень при дослідженні спектрів енергій поверхневих станів електронів чи дірок в тришарових структурах напівпровідник–діелектрик–провідник
Кислуха Н.І., Тульчинська Д.М.

10
Influence of Matrix Material on the Mechanism of Emission from Sc–Ba Impregnated Thermionic Emitters
Bekh I.I., Getman O.I., Il’chenko V.V., Lushkin A.E., Panichkina V.V., Rakitin S.P.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.297-302
Вплив матеріалу матриці на механізм емісії імпрегнованих скандій-барієвих термоемітерів
Бех І.І., Гетьман О.І., Ільченко В.В., Лушкін О.Є., Панічкіна В.В., Ракітін С.П.

11
Temperature Evolution of the Optical Absorption Edge in (n-Propylammonium) Tetrachlorocadmate Crystals
Korchak Yu.M., Partyka M.V., Kapustianyk V.B.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.303-307
Температурна еволюція краю оптичного поглинання кристалів n-пропіламін тетрахлоркадмату
Корчак Ю.М., Партика М.В., Капустяник В.Б., Рибаков Д.В.

12
Electric Conductivity of Nitrogen-doped Diamond-like Carbon Films: II. Space-charge-limited Currents
Evtukh A.A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.308-314
Електронна провідність легованих азотом алмазоподібних вуглецевих плівок: ІІ. Струми, обмежені об’ємним зарядом
Євтух А.А.

13
Atomic and Molecular States of A(+)-centers in GaAs/AlGaAs Quantum Wells
Ivanov Yu.L., Petrov P.V., Averkiev N.S.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.315-318
Атомарні та молекулярні стани A(+)-центрів в квантових ямах GaAs/AlGaAs
Івáнов Ю.Л., Петров П.В., Аверкієв Н.С.
Astrophysics and cosmology / Астрофізика і космологія

14
Nonrelativistic Case of Gravitational Lensing by Simple Cosmic String Loops
Gavrilenko P.G., Zadorozhna L.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.319-324
Нерелятивістський випадок гравітаційного лінзування найпростішими петлями космічних струн
Гавриленко П.Г., Задорожна Л.В.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

15
Yakiv Mykhailovych Fogel (to the centenary of his birthday) 27.02.1909–27.09.1977
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 3, p.325-328
Пам’яті Якова Михайловича Фогеля (до сторіччя від дня народження) 27.02.1909–27.09.1977