EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10

1
Academician Mykhailo Semenovych Brodyn (to the 80-th Anniversary of His Birthday)
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.971-974
Академік Михайло Семенович Бродин (до 80-річчя від дня народження)
Atoms and molecules / Атоми і молекули

2
Analog of the Coherent Population Trapping State in a Polychromatic Field
Romanenko V.I., Romanenko A.V., Yatsenko L.P.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.975-982
Аналог стану когерентного полонення населеностей у поліхроматичному полі
Романенко В.І., Романенко О.В., Яценко Л.П.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Cherenkov-Type Conditions of Synchronism for Conical Emission of Femtosecond Bessel Beams
Blonsky I.V., Kadan V.M.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.983-987
Умови синхронізму черенковського типу для конічної емісії фемтосекундних бесселівських пучків
Блонський І.В., Кадан В.М.

4
Fractal Manifestations of Percolation-Cluster Structural Element in Emission Spectra of Samples with ZnSe Quantum Dots
Bondar N.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.988-992
Прояви структурних елементів перколяційного кластера як фрактального об’єкта у спектрах випромінювання зразків з квантовими точками ZnSe
Бондар М.В.

5
Slowing Down the Light Pulses Using Dynamic Refractive Index Gratings
Shumelyuk O.M., Shcherbin K.V., Odoulov S.G.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.993-1001
Уповільнення імпульсів світла із застосуванням динамічних ґраток показника заломлення
Шумелюк О.М., Щербін К.В., Одулов С.Г.

6
Characteristics of Solid-State Lasers with Passive Q-Switching by Polymer Saturable Absorbers
Bezrodnyi V.I., Ishchenko A.A., Negriyko A.M., Yaskovets A.O., Demidovich A.A., Danailov M.B, Orlovich V.A., Shpak P.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1002-1006
Характеристики твердотільних мінілазерів з пасивною модуляцією добротності нелінійно-поглинаючими полімерними затворами
Безродний В.І., Іщенко О.О., Негрійко А.М., Ясковець А.О., Демидович А.А., Данаілов М.Б., Орлович В.А., Шпак П.
Plasmas and gases / Плазма і гази

7
Diffusion in a Frozen Random Velocity Field
Zasenko V.I., Zagorodny A.G., Chernyak O.M.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1007-1010
Дифузія в замороженому випадковому полі швидкостей
Засенко В.І., Загородній А.Г., Черняк О.М.
Solid matter / Тверде тіло

8
The A1g Mode in the Hg-1201 Phonon Spectrum as an Indicator of N→S Transition
Dovhyj Ya.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1011-1014
A1g-мода в Hg-1201 як індикатор N→S переходу
Довгий Я.

9
Photoluminescence Properties of Layered Pb1-xCdxI2 Solid Solutions
Gnatenko Yu.P., Fur’yer M.S., Bukivskij P.M., Skubenko P.A., Piryatinski Yu.P., Gamernyk R.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1015-1020
Фотолюмінесцентні властивості шаруватих твердих розчинів Pb1-xCdxI2
Гнатенко Ю.П., Фур’єр М.С., Буківський П.М., Скубенко П.А., Пирятинський Ю.П., Гамерник Р.В.

10
Bistable Organic Materials in Optoelectrical Switches: Two-Electrode Devices vs Organic Field Effect Transistors
Sworakowski J., Lutsyk P.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1021-1029
Бістабільні органічні матеріали в оптоелектричних перемикачах: двоелектродні пристрої та органічні польові транзистори
Свораковскі Ю., Луцик П.

11
Microprocesses at Second-Order Phase Transitions in Crystals with Strong Interband Electron-Phonon Interaction
Myasnikov E.N., Mastropas Z.P.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1030-1036
Мікропроцеси при фазових переходах другого роду у кристалах з сильною міжзонною електрон-фононною взаємодією
Мясников Е.Н., Мастропас З.П.

12
Two-Dimensional Magnetoexcitons in the Fractional Quantum Hall Regime
Moskalenko S.A., Liberman M.A., Novikov B.V., Kiseliova E.S., Dumanov E.V., Cerbu F.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1037-1047
Двовимірні магнітоекситони в умовах дробового квантового ефекту Холла
Москаленко С.А., Ліберман М.А., Новиков Б.В., Кисельова Е.С., Думанов Є.В., Чербу Ф.

13
Influence of Structural Defects on Excitonic Photoluminescence of Pentacene
Piryatinski Yu.P., Kurik M.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1048-1055
Вплив структурних дефектів на екситонну фотолюмінесценцію пентацену
Пирятинський Ю.П., Курик М.В.

14
Diluted Magnetic Semiconductor Effects in Mn- and Fe-Implanted Silicon Carbide
Komarov A.V., Los A.V., Ryabchenko S.M., Romanenko S.M.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1056-1067
Ефекти розведеного магнітного напівпровідника в карбіді кремнію з імплантованими іонами Mn і Fe
Комаров А.В., Лось А.В., Рябченко С.М., Романенко С.М.

15
Magnetoelastic Resonance in a Crystal with Lattice Phase Transition
Baryakhtar V.G., Danilevich A.G., L’vov V.A.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1068-1071
Магнітопружний резонанс у кристалі при фазовому переході в ґратці
Бар’яхтар В.Г., Данилевич А.Г., Львов В.А.
Nanosystems / Наносистеми

16
Luminescent Properties of Near-Surface Semicondictive Layers and Quantum Superlattices
Lytovchenko V.G., Korbutyak D.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1072-1079
Люмінесцентні властивості приповерхневих напівпровідникових шарів та квантових надґраток
Литовченко В.Г., Корбутяк Д.В.

17
Optical Investigations of Ultra-Small Colloidal Nanoparticles and Heteronanoparticles Based on II−VI Semiconductors
Valakh M.Ya., Dzhagan V.M., Raevskaya A.E., Kuchmiy S.Ya.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1080-1090
Оптичні дослідження надмалих колоїдних наночастинок напівпровідників A2B6 та гетерочастинок на їх основі
Валах М.Я., Джаган В.М., Раєвська О.Є., Кучмій С.Я.

18
Self-Organization of Hexadecyl Boron Acid Molecules on Atomically Flat Surface of Graphite
Senenko A.I., Marchenko A.A., Naumovets A.G., Taraschenko D.T., Glubokov D.A., Voloshin Ya.Z., Varzatskiy A.A., Kapitanchuk A.L.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1091-1096
Самоорганізація молекул гексадецилборної кислоти на атомно-гладкій поверхні графіту
Сененко А.І., Марченко О.А., Наумовець А.Г., Таращенко Д.Т., Глубоков Д.А., Волошин Я.З., Варзацький О.А., Капітанчук О.Л.

19
Photoluminescence Study of Porous Silicon as Photosensitizer of Singlet Oxygen Generation
Timoshenko V.Yu.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1097-1109
Дослідження фотолюмінесценції пористого кремнію як фотосенсибілізатора генерації синглетного кисню
Тимошенко В.Ю.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

20
Nonlinear Plasma Dipole Oscillations in Spheroidal Metal Nanoparticles
Tomchuk P.M., Butenko D.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1110-1119
Нелінійні плазмові дипольні коливання у сфероїдальних металевих наночастинках
Томчук П.М., Бутенко Д.В.

21
Quantum-Thermal Fluctuations of Effective Macroparameters and Their Correlations
Sukhanov A.D., Golubjeva O.N., Baryakhtar V.G.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1120-1129
Квантово-теплові флуктуації ефективних макропараметрів та їх кореляції
Суханов О.Д., Голубєва О.Н., Бар’яхтар В.Г.

22
Exciton Condensation in Quantum Wells. Self-Organization Against Bose-Condensation
Sugakov V.I.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1130-1139
Конденсація екситонів у квантових ямах. Самоорганізація проти бозе-конденсації
Сугаков В.Й.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

23
Brilliant Start and Wonderful Continuation (Colleague’s Memoirs)
Soskin M.S.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 10, p.1140-1143
Блискучий початок та прекрасне продовження (спогади колеги до 80-річчя академіка М.С. Бродина)
Соскін М.С.