EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

1
On Effective Dimensional Reduction in Hyperbolic Spaces
Gorbar E.V.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.541-546
Ефективна редукція розмірності в гіперболічних просторах
Горбар Е.В.
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

2
Dependence of Nuclear Binding Energy on the Specific Charge in the Range of Small Isotopic Numbers
Popushoy M.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.547-550
Залежність енергії зв’язку ядер від питомого заряду в області малих значень ізотопічного числа
Попушой М.М.

3
Charge Formfactors and Densities of 2D, 3H, 3He, and 4He Nuclei
Berezhnoy Yu.A., Korda V.Yu., Gakh A.G.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.551-558
Зарядові формфактори та густини ядер 2D, 3H, 3He і 4He
Бережной Ю.А., Корда В.Ю., Гах А.Г.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

4
Comparison between the Efficiencies of Surface Plasmon Polariton Excitation by the Methods of Relief – Phase Diffraction Grating and Attenuated Total Reflection Prism
Dmitruk N.L., Korovin A.V., Mamykin S.V., Sosnova M.V., Venger E.F.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.559-569
Порівняння ефективності збудження поверхневих плазмонних поляритонів методами рельєфно-фазової дифракційної ґратки та призми ослабленого повного відбиття
Дмитрук М.Л., Коровін О.В., Мамикін С.В., Соснова М.В., Венгер Є.Ф.
Soft matter / М'яка речовина

5
Variation of the Local Structure of Water Due to Dissolution of Propanol
Atamas’ N.O., Atamas’ O.O., Bulavin L.A.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.570-574
Зміна локальної структури води при розчиненні пропанолу
Атамась Н.О., Атамась О.О., Булавін Л.А.

6
Molecular Mechanisms of Water Diffusion in Collagen-Like Structures
Bulavin L.A., Aktan O.Yu.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.575-578
Молекулярні механізми дифузії води в колагеноподібних структурах
Булавін Л.А., Актан О.Ю.
Solid matter / Тверде тіло

7
Studyng the Decay Kinetics of an Oxygen Solid Solution in Cz–Si Specimens at Their Squeezing
Mykhalyuk O.V., Novikov M.M., Tesel’ko P.O.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.579-581
Вивчення кінетики розпаду твердого розчину кисню в зразках Cz−Si при їх стисненні
Михалюк О.В., Новиков М.М., Теселько П.О.

8
Optical, Electrical, and Electrochemical Properties of Indium Monoselenide Intercalated with Iodine
Boledzyuk V.B., Kovalyuk Z.D., Pyrlya M.M.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.582-586
Оптичні, електричні та електрохімічні властивості йодних інтеркалатів моноселеніду індію
Боледзюк В.Б., Ковалюк З.Д., Пирля М.М.

9
The Influence of Uniaxial Pressures on Birefringence of (NH4)2SO4 Crystals
Stadnyk V.Yo., Romanyuk M.O., Tuzyak M.R., Kurlyak V.Yu.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.587-593
Вплив одновісних тисків на двопроменезаломлення кристалів (NH4)2SO4
Стадник В.Й., Романюк М.О., Тузяк М.З., Курляк В.Ю.

10
Cold-Spray Coatings of Al–Fe–Cr Alloy Reinforced by Nano-Sized Quasicrystalline Particles
Kiz M.M., Byakova A.V., Sirko A.I., Milman Yu.V., Yakovleva M.S.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.594-599
Покриття холодного газодинамічного напилення на основі сплаву Al−Fe−Cr з нанорозмірними квазікристалічними частинками
Кізь М.М., Бякова О.В., Сірко О.І., Мільман Ю.В., Яковлева М.С.

11
To the Velocity of Light Propagation in Metals
Artamonov V.V., Kovalenko S.A., Lisitsa M.P.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.600-604
До питання про швидкість поширення світла в металах
Артамонов В.В., Коваленко С.А., Лисиця М.П.

12
EPR Diagnostic of Defect and Impurity Distribution Homogeneity in Semi-Insulating 6H-SiC
Savchenko D.V., Kalabukhova E.N.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.605-610
ЕПР-діагностика однорідності розподілу дефектів та домішок у напівізолюючому 6Н SiC
Савченко Д.В., Калабухова К.М.
Nanosystems / Наносистеми

13
The Method of S-matrix in the Theory of Resonance Energies and Widths for Quasistationary States of an Electron in Asymmetric Two-Barrier Resonance-Tunnel Structures
Tkach M.V., Seti Yu.O.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.611-620
Метод S-матриці в теорії резонансних енергій і ширин квазістаціонарних станів електрона у несиметричній двобар’єрній резонансно-тунельній структурі
Ткач М.В., Сеті Ю.О.

14
Polarization-Modulation Spectroscopy of the Surface Plasmon Resonance in Gold Nanostructures Obtained by the Method of Pulsed Laser Deposition
Kaganovich E.B., Kizyak I.M., Manoilov E.G., Maksimenko L.S., Matyash I.E., Rudenko S.P., Serdega B.K.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.621-626
Поляризаційно-модуляційна спектроскопія поверхневого плазмонного резонансу в наноструктурах золота, отриманих методом імпульсного лазерного осадження
Каганович Е.Б., Кізяк І.М., Манойлов Е.Г., Максименко Л.С., Матяш І.Є., Руденко С.П., Сердега Б.К.

15
Formation of n+n Junctions at a Stressed Interface Quantum Dot–Matrix
Peleshchak R.M., Bachynsky I.Ya.
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.627-633
Формування n+n переходів на напруженій межі квантова точка–матриця
Пелещак Р.М., Бачинський І.Я.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

16
Joseph Zalmanovich Fisher (to the 90th anniversary of his birthday)
Ukr. J. Phys. 2009, Vol. 54, N 6, p.634-635
Йосип Залманович Фішер (до 90-річчя від дня народження)