EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

1
Capture of Atoms and Small Particles in an Optical Trap Formed by Sequences of Counter-Propagating Light Pulses with a Large Area
Romanenko V.I., Yatsenko L.P.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.893-900
Утримання атомів і малих частинок оптичною пасткою, сформованою послідовностями зустрічних світлових імпульсів великої площі
Романенко В.І., Яценко Л.П.
Plasmas and gases / Плазма і гази

2
Estimation of the Efficiency of Material Injection into the Reflex Discharge by Sputtering the Cathode Material
Kovtun Yu.V., Skibenko E.I., Skibenko A.I., Yuferov V.B.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.901-908
Оцінювання ефективності введення речовини у відбивний розряд за рахунок розпилювання матеріалу катода
Ковтун Ю.В., Скібенко Є.І., Скибенко А.І., Юферов В.Б.
Soft matter / М'яка речовина

3
Structural Changes in a Fibroin Fiber Induced by an Alkaline Solution
Bulavin L.A., Zabashta Yu.F., Kasprova A.V., Senchurov S.P., Svechnikova O.S.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.909-914
Структурні зміни у фіброїновому волокні під дією лужного розчину
Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф., Каспрова А.В., Сенчуров С.П., Свечнікова О.С.
Solid matter / Тверде тіло

4
The Localization of a Spherical Ferromagnetic Microparticle in an Oscillating Magnetic Field in a Liquid Stream
Gorobets O.Yu., Potyemkin M.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.915-919
Локалізація сферичної феромагнітної мікрочастинки під дією швидко осцилюючого магнітного поля в потоці рідини
Горобець О.Ю., Потьомкін М.М.

5
Mott−Hubbard Lacalization in a Model of the Electronic Subsystem of Doped Fullerides
Dovhopyaty Yu., Didukh L., Kramar O., Skorenkyy Yu., Drohobitskyy Yu.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.920-928
Мотт–Габбардівська локалізація в моделі електронної підсистеми легованого фулериду
Довгоп’ятий Ю., Дідух Л., Крамар О., Скоренький Ю., Дрогобицький Ю.

6
Anomalous Conductivity in ZnSe Single Crystals by X-ray Irradiation
Degoda V.Ya., Vesna V.T., Kozhushko B.V., Podust G.P.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.929-932
Аномальна провідність у монокристалах селеніду цинку під рентґенівським опроміненням
Дегода В.Я., Весна В.Т., Кожушко Б.В., Подуст Г.П.
Nanosystems / Наносистеми

7
Axial Stiffness of Multiwalled Carbon Nanotubes as a Function of the Number of Walls
Zavalniuk V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.933-939
Залежність поздовжньої жорсткості багатостінкових вуглецевих нанотрубок від кількості стінок
Завальнюк В.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

8
On the Relativistic Quantum Mechanics of a Particle in Space with Minimal Length
Scherbakov Ch.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.940-945
Деякі зауваження щодо релятивістської квантової механіки частинки в просторі із мінімальною довжиною
Щербаков К.М.

9
The Quantum Entropy as an Ultimate Visiting Card of the de Broglie–Bohm Theory
Fiscaletti D.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.946-963
Квантова ентропія в граничному випадку теорії де Бройля−Бома
Фіскалетті Д.

10
On the Possible Existence of Non-Fisher Universality Classes
Ivanitskyi A.I., Bugaev K.A.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.964-981
Про можливість існування нефішерівських класів універсальності
Іваницький О.І., Бугаєв К.О.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

11
In Memory of Konstyantyn Mykolaiovych Stepanov
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.982-983
Пам’яті Костянтина Миколайовича Степанова

12
Bohdan Ivanovych Lev (to the 60-th anniversary of his birthday)
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 9, p.984-985
Богдан Іванович Лев (до 60-рiччя вiд дня народження)