EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
Average Resonance Parameters of Tellurium and Neodymium Nuclei
Pravdivy M.M., Korzh I.O., Sklyar M.T.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.593-598
Середні резонансні параметри ядер телуру і неодиму
Правдивий М.М., Корж І.О., Скляр М.Т.

2
Effect of Momentum Correlations on the Properties of Fragments Produced in Heavy-Ion Collisions
Gautam S., Kant R.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.599-605
Вплив кореляції імпульсів на властивості фрагментів, народжених у зіткненнях важких іонів
Гаутам С., Кант Р.
Plasmas and gases / Плазма і гази

3
Determination of Detonation Wave Velocity in an Explosive Gas Mixture
Polatayko M.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.606-611
Визначення швидкості детонаційної хвилі у вибуховій газовій суміші
Полатайко М.М.
Soft matter / М'яка речовина

4
Free Energy Functional Expansion as the Generalized Approach to the Equation of State of Dense Fluids
Bardik V.Yu., Nerukh D., Pavlov E.V., Vlasyuk M.S.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.612-618
Функціональний розклад вільної енергії як узагальне-ний підхід до рівняння стану густих флюїдів
Бардік В.Ю., Нерух Д.А., Павлов Є.В., Власюк М.С.

5
Non-Equilibrium Thermodynamics and Outburst Hazard of a Coal Bed
Alekseev A.D., Feldman E.P.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.619-622
Нерівноважна термодинаміка і викидонебезпечність вугільного пласта
Алєксєєв А.Д., Фельдман Е.П.

6
Structural Transition in a Lipid−Water Liquid System
Bulavin L.A., Solov’ev D.V., Gorshkova Yu.E., Zhigunov A.N., Ivan’kov O.I., Gordelii V.I., Kuklin O.I.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.623-627
Структурний перехід у рідинній системі вода−ліпіди
Булавін Л.А., Соловйов Д.В., Горшкова Ю.Є., О.М. Жигунов, Іваньков О.І., Горделій В.І., Куклін О.І.
Solid matter / Тверде тіло

7
Role of Non-Equilibrium Vacancies in Spinodal Decomposition
Tyutyunnyk N.V., Gusak A.N.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.628-635
Роль нерівноважних вакансій у процесі спінодального розпаду
Тютюнник Н.В., Гусак А.М.

8
Deformation Potential Constants Ξu and Ξd in n-Si Determined with the Use of the Tensoresistance Effect
Luniov S.V., Panasiuk L.I., Fedosov S.A.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.636-641
Константи деформаційного потенціалу Ξu та Ξd у n-Si, визначені методом тензорезистивного ефекту
Луньов С.В., Панасюк Л.І., Федосов С.А.

9
Effect of Nitrogen Partial Pressure on Reactive Magnetron Sputtering From Ti13Cu87 Metalloid Target: Simulation of Chemical Composition
Rahmati A., Khanzadeh M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.642-647
Вплив парціального тиску азоту на реактивне магнетронне розпилення Ti13Cu87 мішені: моделювання хімічного складу
Рахматі А., Ханзаде М.

10
Magnetooptical Study of Spin-Orientation Phase Transition in NdFe3(BO3)4 Single Crystal
Bedarev V.A., Pashchenko M.I., Merenkov D.N., Bezmaternykh L.N., Temerov V.L.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.648-652
Магнітооптичне дослідження індукованого магнітним полем спін-орієнтаційного фазового переходу у монокристалі NdFe3(BO3)4
Бєдарєв В.А., Пащенко М.І., Мєрєнков Д.М., Безматерних Л.М., Тємєров В.Л.

11
Influence of Growth Conditions on Structural and Optical Properties of Zn0.9Cd0.1O Films
Shtepliuk I.I., Lashkarev G.V., Khomyak V.V., Lytvyn O.S., Marianchuk P.D., Timofeeva I.I., Evtushenko A.I., Lazorenko V.I.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.653-660
Особливості впливу умов вирощування на структурні і оптичні властивості плівок Zn0,9Cd0,1O
Штеплюк І.І., Лашкарьов Г.В., Хомяк В.В., Литвин О.С., Мар’янчук П.Д., Тімофєєва І.І., Євтушенко А.І., Лазоренко В.Й.

12
Influence of Coadsorbed Strontium Atoms on Surface Diffusion in Lithium Submonolayer Films on Tungsten (112) Face
Loburets A.T., Zaika S.A., Naumovets A.G.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.661-669
Вплив спів¬адсорбованих атомів стронцію на поверхневу дифузію у субмоношарових плівках літію на грані (112) вольфраму
Лобурець А.Т., Заїка С.О., Наумовець А.Г.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

13
Derivation of a Model Hamiltonian in the “Short Time Scale” Limit
Sizhuk A.S., Yezhov S.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.670-677
Отримання модельного гамільтоніана границі “коротких часових інтервалів”
Сіжук А.С., Єжов С.М.
Nonlinear processes / Нелінійні процеси

14
Localized States in a Nonlinear Medium Containing a Plane Defect Layer with Nonlinear Properties
Gerasimchuk I.V., Gorbach P.K., Dovhopolyi P.P.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.678-683
Локалізовані стани у нелінійному середовищі з плоским дефектним шаром, який має нелінійні властивості
Герасимчук І.В., Горбач П.К., Довгополий П.П.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

15
Gennadii Fedorovich Filippov (to the 80th Anniversary of His Birthday)
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 6, p.684-685
Геннадій Федорович Філіппов (до 80-річчя від дня народження)