EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3

1
Preface
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.207
Передмова
Atoms and molecules / Атоми і молекули

2
Low-Temperature Electron Spectra of Impurities in Naphtalene Crystals
Curmei N.D., Klishevich G.V., Melnyk V.I.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.209-214
Низькотемпературні електронні спектри домішок у кристалах нафталіну
Курмей М.Д., Клішевич Г.В., Мельник В.І.

3
The Excitation Spectra of Singlet Oxygen and Photoluminescence of Methyl Pheophorbide-a
Kuznetsov D., Myagchenko Yu., Slobodyanyuk O.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.215-218
Спектри збудження синглетного кисню і фотолюмінесценція метілфеофорбіду-а
Кузнецов Д., Мягченко Ю.

4
Manifestation of Intermolecular Interactions in Raman Spectra and ab Initio Calculations of Molecular Aggregation in Liquid Ethylene Glycol
Tukhvatullin F.N., Tashkenbaev U.N., Jumabaev A., Hushvaktov H.A., Absanov A.A., Hudoyberdiev B.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.219-221
Прояв міжмолекулярної взаємодії у спектрах комбінаційного розсіювання та квантово-хімічні розрахунки агрегації молекул у рідкому стані етиленгліколю
Тухватуллін Ф.Х., Ташкенбаєв У.Н., Жумабаєв А., Хушвактов Х.А., Абсанов А.А., Худойбердиєв Б.

5
Vibrational-Rotational Interaction in Molecules of the Spherical Top Type
Kuyliev B.T., Orlova N.D., Pozdnyakova L.A., Meyliev L.O., Rahmonova M.A., Huzhamberdieva Zh.N.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.222-225
Коливально-обертальна взаємодія в молекулах типу сферичної дзиґи
Куйлієв Б.Т., Орлова Н.Д., Позднякова Л.А., Мейлієв Л.О., Рахмонова М.А., Хужамбердиєва Ж.Н.

6
Solvent Empirical Scales for Electronic Absorption Spectra
Closca V., Zelinschi C.B., Babusca D., Dorohoi D.O.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.226-232
Емпіричні масштаби розчинника для електронних спектрів поглинання
Клошке В., Зелінскі К.Б., Бабушка Д., Дорохой Д.О.

7
Strontium and Calcium Relations in Plant and Soil Solution on Chornobyl-Affected Areas
Prorok V.V., Ganushevich A.P., Makarenko T.I., Ostashko V.V. Poperenko L.V., Melnichenko L.Yu.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.233-237
Співвідношення стронцій–кальцій у рослині та у відповідному ґрунтовому розчині на забрудненій чорнобильській території
Пророк В.В., Ганушевич А.П., Макаренко Т.І., Осташко В.В., Поперенко Л.В., Мельниченко Л.Ю.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

8
Peculiarities of Electronic Processes in High-Fluorescence Boron-Containing Composite Films
Yashchuk V.M., Navozenko O.M., Slominskii Yu.L., Grazulevicius J.V., Kachkovsky O.D., Naumenko A.P.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.238-245
Особливості електронних процесів у високофлюоресцентних бормістких композитних плівках
Ящук В.М., Навозенко О.М., Сломінський Ю.Л., Гражулявічус Й.В., Качковський О.Д., Науменко А.П.

9
Laser-Excited Excitonic Luminescence of Nanocrystalline TiO2 Powder
Kernazhitsky L., Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Baran J.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.246-253
Збуджена лазером екситонна люмінесценція нанокриста-лічних порошків TiO2
Кернажицькій Л., Шимановська В., Гаврилко Т., Наумов В., Федоренко Л., Кшнякін В., Баран Я.

10
Study of Molecular Dynamics of Condensed States of a Substance by Spectroscopy
Otajonov Sh., Eshchanov B., Isamatov A.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.254-256
Вивчення молекулярної динаміки конденсованого стану речовини методами спектроскопії
Отажонов Ш., Ешчанов Б., Ісаматов А.
Plasmas and gases / Плазма і гази

11
Radiation Emission by Nanoparticles in Heterogeneous Plasma with a Condensed Dispersed Phase
Marenkov V.I.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.257-267
Радіовипромінювання наночастинок гетерогенної плазми з конденсованою дисперсною фазою
Маренков В.І.
Soft matter / М'яка речовина

12
Quantitative Analysis of Complex Formation in Acetone−Chloroform and Ethyl Acetate−Cyclohexane Solutions
Ilchenko O.O., Nikonova V.V., Kutsyk A.M., Obukhovsky V.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.268-275
Кількісний аналіз комплексоутворення в молекулярних розчинах ацетон−хлороформ і етилацетат−циклогексан
Ільченко О.О., Ніконова В.В., Куцик А.М., Обуховський В.В.

13
Formation of the Liquid-Crystalline Phase in Poly(Di-n-Hexylsilane)
Ostapenko N.I., Ostapenko Y.V., Kerita O.A.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.276-283
Формування рідко-кристалічної фази в полі(ді-н-гексилсилані)
Остапенко Н.І., Остапенко Ю.В., Керіта О.О.
Solid matter / Тверде тіло

14
Electronic Structure and Properties of Novel Layered Superconductors
Grechnev G.E., Logosha A.V., Lyogenkaya A.A., Grechnev A.G., Fedorchenko A.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.284-291
Електронна структура і властивості новітніх шаруватих надпровідників
Гречнєв Г.Є., Логоша О.В., Легенька А.О., Гречнєв О.Г., Федорченко О.В.

15
Nature of the Dynamic Crossover in Orthoterphenyl
Baran J., Davydova N.A., Drozd M., Ponezha E.A., Reznichenko V.Ya.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.292-298
Природа динамічного кросовера в ортотерфенілі
Баран Я., Давидова Н.О., Дрозд М., Понєжа О.О., Резніченко В.Я.

16
Thickness Dependence of Refractivity in Wall-Adjacent Epitropic Liquid Crystal
Popovskii A.Yu., Mikhailenko V.I.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.299-302
Товщинна залежність коефіцієнта світлозаломлення епітропних рідких кристалів
Поповський О.Ю., Михайленко В.І.

17
Structure, Molecular Dynamics, and Thermotropic Properties of Stearic Acid-CTAB Catanionic Surfactants with Different Molar Ratios
Baran J., Drozd M., Gavrilko T.A., Styopkin V.I.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.303-312
Структура, молекулярна динаміка та термотропні властивості катаніонних з’єднань на основі стеаринової кислоти та цетілтриметіламмоніум броміду при різних молярних співвідношеннях
Баран Я., Дрозд М., Гаврилко Т.А., Стьопкін В.І.

18
Optimized Synthesis and Spectral Characterization of Some Hydrazones Based on 5-Nitroindazole with Pharmacological Potential
Cheptea C., Ivan L.M., Dorohoi D.O., Sunel V., Hurjui I., Saveanu C.I., Galaction A.I.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.313-318
Оптимізація синтезу і спектральна характеристика нових гідразонів на основі 5-нітроіндазола з фармакологічним потенціалом
Кептя К., Іван Л.М., Дорохой Д.О., Шунел В.Ш., Хуржуі І., Севеану К.Ю., Галактіон А.І.

19
Thermal Conductivity of Molecular Crystals with Self-Organizing Disorder
Krivchikov A.I., Vdovychenko G.A., Korolyuk O.A., Romantsova O.O.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.319-325
Теплопровідність молекулярних кристалів з безладдям, що самоорганізується
Кривчіков О.І., Вдовиченко Г.О., Королюк О.О., Романцова О.О.
Nanosystems / Наносистеми

20
Influence of CdSe Nanoparticles on Stability of Polymethine Dyes in Water
Vyshnevskyy S.Yu., Dmitruk I.M., Naumenko A.P., Bricks Yu.L., Slominskii Yu.L.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.326-330
Вплив CdSe наночастинок на стабільність поліметинових барвників у воді
Вишневський С.Ю., Дмитрук І.М., Науменко А.П., Брикс Ю.Л., Сломінський Ю.Л.

21
Transient Absorption of Gold Nanorods Induced by Femtosecond Laser Irradiation
Shynkarenko Y., Dmytruk A., Dmitruk I., Blonskyi I., Korenyuk P., Sönnichsen C., Kotko A.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.331-335
Нестаціонарне поглинання світла золотими наноциліндрами, зумовлене дією фемтосекундного лазерного випромінювання
Шинкаренко Є., Дмитрук А., Дмитрук І., Блонський І., Коренюк П., Зоніхсен К., Котко А.

22
The Vibrational Band Enhancements for Active and “Silent” Vibrations in the Raman and IR Spectra of Fullerene C60 Nanofilms
Kornienko M., Naumenko A.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.336-343
Підсилення коливальних смуг для активних та “мовчазних” коливань в спектрах комбінаційного розсіяння та ІЧ поглинання наноплівок фулеренів С60
Корнієнко М., Науменко А.

23
Filamentation in the Intersection Region of Two Femtosecond Laser Beams in Sapphire
Blonskyi I.V., Kadan V.M., Shpotyuk O.Y., Korenyuk P.I., Puzikov V.M., Gryn’ L.O.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 3, p.344-348
Філаментація в області перетину двох фемтосекундних лазерних променів у сапфірі
Блонський І.В., Кадан В.М., Шпотюк О.Й., Коренюк П.І., Пузіков В.М., Гринь Л.О.