EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
On the Structure of Kπ = 3/2+, 362-keV Level in 165Ho
Mitrokhovich N.F., Lashko A.P., Lashko T.N., Sidorenko L.P.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.5-8
Про структуру рівня Kπ = 3/2+, 362 кеВ в 165Ho
Митрохович М.Ф., Лашко А.П., Лашко Т.М., Сидоренко Л.П.
Atoms and molecules / Атоми і молекули

2
Influence of a Deformation of NH3 Molecule on a Deviation of the Chemical Bond N−H
Komyshan P.N., Okhrimenko B.A., Yablochkova K.S.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.9-16
Вплив деформації молекули NH3 на девіацію хімічного зв’язку N−H
Комишан П.М., Охріменко Б.А., Яблочкова К.С.
Solid matter / Тверде тіло

3
High-Efficiency Cadmium Telluride Detectors of X- and γ-Radiation
Maslyanchuk O.L., Aoki T., Sklyarchuk V.M., Melnychuk S.V., Kosyachenko L.A., Grushko E.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.17-33
Високоефективні телурид-кадмієві детектори Х- і γ-випромінювання
Маслянчук О.Л., Аокі Т., Склярчук В.М., Мельничук С.В., Косяченко Л.А., Грушко Є.В.

4
Optical Properties of Irradiated Epitaxial GaN Films
Belyaev A.E., Klyui N.I., Konakova R.V., Luk’yanov A.M., Sveshnikov Yu.M., Klyui A.M.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.34-37
Оптичні властивості епітаксійних плівок GaN, що перебували під дією мікрохвильового опромінення
Бєляєв А.Є., Клюй М.І., Конакова Р.В., Лук’янов А.М., Свешніков Ю.М., Клюй А.М.

5
On the Work Function and Schottky Barrier Heights of Metal Nanofilms in a Dielectric Environment
Babich A.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.38-49
Про роботу виходу і висоту бар’єра Шотткі металевих наноплівок в діелектричному конфайнменті
Бабіч А.В.

6
Features of Ultrasound Absorption by Dislocations in Subgrain-Free Cs0.2Hg0.8Te Crystals
Lysiuk I.O., Olikh Ya.M., Olikh O.Ya., Beketov G.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.50-57
Особливості дислокаційного поглинання ультразвуку в безсубблочних кристалах Cd0,2Hg0,8Te
Лисюк І.О., Оліх Я.М., Оліх О.Я., Бекетов Г.В.
Nanosystems / Наносистеми

7
Autolocalized States of an Excess Electron in an Ionic Cluster
Grigorishin K.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.58-68
Автолокалізовані стани надлишкового електрона в іонному кластері
Григоришин К.В.

8
Anomalous Negative Thermal Expansion in a Condensed Heterogeneous Lyophobic System
Grosu Ya.G, Eroshenko V.A., Ievtushenko O.V., Nedelec J.-M., Grolier J.-P.E.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.69-78
Явище аномального від’ємного термічного розширення у конденсованій гетерогенній ліофобній системі
Гросу Я.Г., Єрошенко В.А., Євтушенко О.В., Неделек Ж.-М., Грол’є Ж.-П.Е.

9
Anisotropy of Conductivity in Bilayer Graphene with Relatively Shifted Layers
Litovchenko V.G., Kurchak A.I., Strikha M.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.79-86
Анізотропія провідності двошарового графену при відносному зміщенні його шарів
Литовченко В.Г., Курчак А.І., Стріха М.В.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

10
Analysis of the Stability of Stationary Boundary Friction Modes in the Framework of a Synergetic Model
Lyashenko I.A., Manko N.N.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.87-94
Аналіз стійкості стаціонарних режимів межового тертя в рамках синергетичної моделі
Ляшенко Я.О., Манько Н.М.

11
Mechanism of Nanobubble Formation in Water on a Hydrophobic Surface
Bulavin L.A., Kekicheff P., Sysoev V.M., Sheiko N.L.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.95-97
Механізм виникнення нанобульбашок у воді на гідрофобній поверхні
Булавін Л.А., Кекішев П., Сисоєв В.М., Шейко Н.Л.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

12
Petro Mykhailovich Tomchuk (to the 80th Anniversary of His Birthday)
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.98-99
Петро Михайлович Томчук (до 80-річчя від дня народження)