EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
Shear and Bulk Viscosities of a Hadron Gas within Relaxation Time Approximation and Its Test
Moroz O.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1127-1131
Зсувна та об’ємна в’язкості ґадронного газу в наближенні часу релаксації та його перевірка
Мороз О.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

2
Linear and Nonlinear Optical Characterizations of TiO2-Based Hybrids at the Self-Action of CW Laser Irradiation and Picosecond Laser Pulses
Uklein A.V., Multian V.V., Gayvoronsky V.Ya.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1132-1137
Лінійна та нелінійно-оптична характеризація гібридів на основі TiO2 при самовпливі неперервного лазерного випромінювання та пікосекундних лазерних імпульсів
Уклеін А.В., Мультян В.В., Гайворонський В.Я.
Soft matter / М'яка речовина

3
Phototransformations in Cellulose Cinnamate Films at Illumination with Polarized UV Light
Kurioz Yu.I.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1138-1142
Фотоперетворення в плівках целюлозо-циннамату при опроміненні поляризованим ультрафіолетовим світлом
Курйоз Ю.І.

4
Neutron Studies of the Structure of Non-Polar Magnetic Fluids with Surfactant Excess
Bulavin L.A., Nagornyi A.V., Petrenko V.I., Avdeev M.V., Almásy L., Rosta L., Aksenov V.L.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1143-1148
Нейтронні дослідження структури неполярних магнітних рідинних систем з надлишком поверхнево-активних речовин
Булавін Л.А., Нагорний А.В., Петренко В.І., Авдєєв М.В., Алмаши Л., Рошта Л., Аксьонов В.Л.
Solid matter / Тверде тіло

5
Phenomenological Theory of Relaxation in Two-Sublattice Ferrite
Bar’yakhtar V.G., Ivanov B.A., Golubeva O.N., Sukhanov A.D.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1149-1155
Феноменологічна теорія релаксації у двопідґратковому фериті
Бар’яхтар В.Г., Іванов Б.А., Голубєва О.Н., Суханов А.Д.

6
Sound Vibrations in Ionic Crystal Taking Electric Field Correlations into Account
Stupka A.A.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1156-1158
Звукові коливання в іонному кристалі при врахуванні кореляцій електричного поля
Ступка А.А.

7
Mechanism of Non-Stationary Piezophotoconductivity Spectrum Formation in Layered Crystals
Stakhira Y.M., Stakhira R.Y.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1159-1164
Механізм формування спектрів нестаціонарної п’єзофотопровідності шаруватих кристалів
Стахіра Й.М., Стахіра Р.Й.

8
Behavior of Hydrogen During Crystallization of Thin Silicon Films Doped with Tin
Rudenko R.M., Kras’ko M.M., Voitovych V.V., Kolosyuk A.G., Povarchuk V.Yu., Kraichynskyi A.M., Yukhymchuck V.O., Bratus’ V.Ya., Voitovych M.V., Zaloilo I.A.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1165-1170
Поведінка водню при кристалізації тонких плівок кремнію, легованих оловом
Руденко Р.М., Красько М.М., Войтович В.В., Колосюк А.Г., Поварчук В.Ю., Крайчинський А.М., Юхимчук В.О., Войтович М.В., Братусь В.Я., Залоїло І.А.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

9
Deformed Bose Gas Models Aimed at Taking into Account Both Compositeness of Particles and Their Interaction
Gavrilik A.M., Mishchenko Yu.A.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1171-1177
Моделі деформованого бозе-газу, здатні одночасно врахувати складену структуру частинок та їх взаємодію
Гаврилик О.М., Міщенко Ю.А.

10
HOMFLY Polynomial Invariants of Torus Knots and Bosonic (q, p)-Calculus
Pavlyuk A.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1178-1181
Поліноміальні інваріанти Хомфлі для торичних вузлів і бозонне (q, p)-числення
Павлюк А.М.

11
Elements of μ-calculus and Thermodynamics of μ-Bose Gas Model
Rebesh A.P., Kachurik I.I., Gavrilik A.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1182-1191
Елементи μ-числення та термодинаміка моделі μ-бозе-газу
Ребеш А.П., Качурик І.І., Гаврилик О.М.

12
Quantum-Mechanical Description of the Fermionic Doublet and Its Link with the Dirac Equation
Simulik V.M., Krivsky I.Yu.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1192-1203
Квантовомеханічний опис ферміонного дублету та його зв’язок з рівнянням Дірака
Симулик В.М., Кривський І.Ю.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

13
In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 12, p.1204-1205
Пам’яті Костянтина Павловича Шамрая