EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
Excitation Cross-Section for the Isomeric State of 127Те Nucleus in the (γ, n) Reaction in the 9−20 MeV Energy
Mazur V.M., Symochko D.M., Derechkey P.S., Bigan Z.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.5-9
Переріз збудження ізомерного стану ядра 127Те в реак-ції (γ, n) в інтервалі енергій 9–20 МеВ
Мазур В.М., Симочко Д.М., Деречкей П.С., Біган З.М.

2
Low-Energy Spectrum of Electron Emitted at Irradiation of a Titanium Target with β-particles of Tritium and α-particles 238Pu
Feoktistov A.I., Kupryashkin V.T., Sidorenko L.P., Kolomiets N.F., Kovalenko A.V., Lashko V.A.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.10-19
Низькоенергетичні спектри електронів, які виникають при бомбардуванні титанової мішені β-частинками тритію та α-частинками 238Pu
Феоктістов О.І., Купряшкін В.Т., Сидоренко Л.П., Коломієць М.Ф., Коваленко О.В., Лашко В.А.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Influence of Trap States on the Kinetics of Luminescence and Induced Light Absorption by Si Nanoparticles in a SiO2 Matrix at Their Excitation with Femtosecond Laser Pulses
Kadan V.M., Indutnyi I.Z., Dan’ko V.A., Shepelyavyi P.E., Dmitruk I.M., Korenyuk P.I., Blonsky I.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.20-25
Вплив пасткових станів на кінетику люмінесценції та наведеного поглинання світла наночастинками Si в SiO2 матриці при збудженні фемтосекундними лазер-ними імпульсами
Кадан В.М., Індутний І.З., Данько В.А., Шепелявий П.Є., Дмитрук І.М., Коренюк П.І., Блонський І.В.
Plasmas and gases / Плазма і гази

4
Formation of a Density Jump in the Inhomogeneous Isothermal Plasma Interacting with Modulated Electron Beam
Anisimov I.O., Soroka S.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.26-31
Формування стрибка концентрації в неоднорідній ізотермічній плазмі при взаємодії з модульованим електронним пучком
Анісімов І.О., Сорока С.В.
Soft matter / М'яка речовина

5
Toward the Analysis of the Structure of Granular Materials
Gerasymov O.I., Zagorodny A.G., Somov M.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.32-39
Щодо аналізу структури гранульованих матеріалів
Герасимов О.І., Загородній А.Г., Сомов М.М.
Solid matter / Тверде тіло

6
Electrical and High-Frequency Properties of Compensated GaN under Electron Streaming Conditions
Syngayivska G.I., Korotyeyev V.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.40-55
Електричні та високочастотні властивості компенсованого GаN в умовах електронного стримінгу
Сингаївська Г.І., Коротєєв В.В.

7
Hartree−Fock Problem of Electron-Hole Pair in Quantum Well GаN
Lokot L.O.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.56-67
Хартрі−фоківська задача електронно-діркової пари в квантовій ямі GaN
Локоть Л.О.

8
Energy Spectrum of the Pseudospin-Electron Model in a Dynamical Mean-Field Approach
Stasyuk I.V., Krasnov V.O.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.68-76
Енергетичний спектр псевдоспін-електронної моделі в методі динамічного середнього поля
Стасюк І.В., Краснов В.О.
Nanosystems / Наносистеми

9
Nanophysics and Antiviral Therapy
Lysenko V., Lozovski V., Spivak M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.77-90
Нанофізика та антивірусна терапія
Лисенко В., Лозовський В, Співак М.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

10
Stick-Slip Mode of Boundary Friction as the First-Order Phase Transition
Lyashenko I.A., Zaskoka A.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 1, p.91-102
Переривчастий режим межового тертя як фазовий перехід першого роду
Ляшенко Я.О., Заскока А.М.