EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
“Staggering” Effect in Even-even Nuclei with Quadrupole and Octupole Deformations
Nadirbekov M.S., Yuldasheva G.A.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.511-515
“Staggering” ефект у парно-парних ядрах з квадрупольною і октупольною деформаціями
Надирбеков М.С., Юлдашева Г.А.
Atoms and molecules / Атоми і молекули

2
Investigation of Charge Waves in the Chromophore of Cation Cyanine Dyes Using 13C NMR Spectroscopy
Ryabitzki O.B., Stanova A.V., Yashchuk V.M., Slominski Yu.L., Smirnova A.L., Kachkovski O.D.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.516-523
Дослідження зарядових хвиль у хромофорі катіонних ціанінових барвників за допомогою 13C ЯМР спектроскопії
Рябицький О.Б., Станова А.В., Ящук В.М., Сломінський Ю.Л., Смирнова А.Л., Качковський О.Д.

3
Binding Parameters of Alkaloids Berberine and Sanguinarine with DNA
Gumenyuk V.G., Bashmakova N.V., Kutovyy S.Yu., Yashchuk V.M., Zaika L.A.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.524-533
Параметри зв’язування алкалоїдів берберину та сангвінарину з ДНК
Гуменюк В.Г., Башмакова Н.В., Кутовий С.Ю., Ящук В.М., Заїка Л.А.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

4
Thermochromic Properties of Vanadium Dioxide Films Obtained by Magnetron Sputtering
Melnik V.P., Khatsevych I.M., Goltvyanskyi Yu.V., Nikirin V.A., Romanyuk B.M., Popov V.G., Klad'ko V.P., Kuchuk A.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.534-540
Термохромні властивості плівок оксиду ванадію, отриманих магнетронним напиленням
Мельник В.П., Хацевич І.М., Голтвянський Ю.В., Нікірін В.А., Романюк Б.М., Попов В.Г., Кладькo В.П., Кучук А.В.
Soft matter / М'яка речовина

5
Intermolecular Hydrogen Bond in Tertiary Butyl Alcohol and Its Solutions. Raman Scattering Spectra
Tukhvatullin F.H., Tashkenbaev U.N., Jumabaev A., Hushvaktov H.A., Absanov A.A., Shaymanov A., Hudayberdiev B.G.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.541-546
Міжмолекулярний водневий зв’язок у третинному бутиловому спирті і його розчинах. Спектри комбінаційного розсіяння
Тухватуллін Ф.Х., Ташкенбаєв У.Н., Жумабаєв А., Хушвактов Х., Абсанов А., Шайманов А., Худайбердиєв Б.Г.

6
Mechanism of Frequency-Independent Conductivity in Aqueous Solutions of Electrolytes
Bulavin L.A., Alekseev A.N., Zabashta Yu.F., Tkachev S.Yu.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.547-553
Механізм частотно-незалежної електропровідності водних розчинів електролітів
Булавін Л.А., Алєксєєв О.М., Забашта Ю.Ф., Ткачов С.Ю.

7
Dynamical Properties of a Bose Gas with δ-like Interaction between Particles at Temperatures above the Phase Transition Point and in the Limit of Strong Interparticle Repulsion
Pastukhov V.S.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.554-563
Динамічні властивості бозе-газу з δ-подібною взаємодією вище температури фазового переходу у границі сильного відштовхування між частинками
Пастухов В.С.
Solid matter / Тверде тіло

8
Effect of B, Si and P Co-doping on Electronic Properties of Mn-doped AlN Crystals
Syrotyuk S.V., Shved V.M.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.564-569
Вплив легування атомами B, Si та P на електронні властивості кристала AlN з домішкою Mn
Сиротюк С.В., Швед В.М.

9
Influence of Point Defects on the Equilibrium Concentration of Interstitial Oxygen in Crystalline Silicon
Sarikov A.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.570-575
Вплив точкових дефектів на рівноважну концентрацію міжвузлового кисню у кристалічному кремнії
Саріков А.
Nanosystems / Наносистеми

10
Single-electron Optical Properties of Metal Nanoshells with a Nonconcentric Core. Account of Electron Spectrum Quantization
Kulish V.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.576-584
Одноелектронні оптичні властивості металевих нанооболонок з неконцентричним ядром. Врахування квантування електронного спектра
Куліш В.В.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

11
Superions in the Narrow Nanopores with Multiple Occupancy
Kharkyanen V.N., Yesylevskyy S.O., Berezetskaya N.M.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.585-593
Суперіони у вузьких нанопорах з множинною заселеністю
Харкянен В.М., Єсилевський С.О., Березецька Н.М.
Nonlinear processes / Нелінійні процеси

12
Effective Three-photon Vertex in a Dense Fermionic Medium
Reznikov E.V., Skalozub V.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.594-600
Ефективна трифотонна вершина у густому ферміонному середовищі
Резніков Є.В., Скалозуб В.В.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

13
V'yacheslav Mykolayovych Starkov (to the 70th Anniversary of His Birthday)
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 6, p.601
В’ячеслав Миколайович Старков (до 70-річчя від дня народження)