EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

1
High Energy Physics and Triangulated Categories
Malyuta Yu.M., Obikhod T.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.411-415
Фізика високих енергій і триангульовані категорії
Малюта Ю.М., Обіход Т.В.

2
Local Conservation Laws in a Nonlinear Electrodynamics
Batsula O.I.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.416-419
Локальні закони збереження в нелінійній електродинаміці
Бацула О.І.

3
Correlation Functions of a Charged Scalar Field in the Background of Noncommutative U(1) Gauge Field
Solovyov A.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.420-430
Кореляційні функції зарядженого скалярного поля в зовнішньому некомутативному калібров¬ному полі з групою U(1)
Соловйов О.

4
The Parametric Space of the Two-Higgs-Doublet Model and Sakharov’s Baryogenesis Conditions
Kozhushko A.A., Skalozub V.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.431-442
Параметричний простір моделі з двома Хіггс-дублетами та умови Сахарова баріогенезу
Кожушко А.А., Скалозуб В.В.
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

5
Cross Section of the (γ, n)m Reaction for 116Cd Nucleus in the Region of Giant E1-resonance
Mazur V.M., Symochko D.M., Bigan Z.M., Poltorzhytska T.V., Derechkey P.S.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.443-446
Переріз реакції (γ, n)m для ядра 116Cd в області гігантського Е1-резонансу
Мазур В.М., Симочко Д.М., Біган З.М., Полторжицька Т.В., Деречкей П.С.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

6
Phase Conjugation in InSb(Cu)
Linnik L.F., Linnik L.G., Staryi S.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.447-449
Обернення хвильового фронту в InSb(Cu)
Ліннік Л.Ф., Ліннік Л.Г., Старий С.В.
Soft matter / М'яка речовина

7
Application of Viscosimetric Method to Study Configurational Transitions in Glucose Aqueous Solutions
Bulavin L.A., Alekseev A.N., Garkusha L.N., Zabashta Yu.F., Tkachev S.Yu.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.450-455
Застосування віскозиметричного методу для вивчення конфігураційних переходів у водних розчинах глюкози
Булавін Л.А., Алєксєєв О.М., Гаркуша Л.М., Забашта Ю.Ф., Ткачов С.Ю.

8
The Liquid Droplets Evaporation for Low Pressure’s Values under Low-power Irradiation with Different Frequencies at the Optical Range
Brytan A.V., Verbinska G.M., Sysoev V.M., Karbovskiy V.L., Cleshchonok T.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.456-460
Випаровування крапель рідин при низьких тисках під впливом малопотужного опромінення різної частоти в оптичному діапазоні
Британ А.В.,, Вербінська Г.М., Сисоєв В.М., Карбовський В.Л., Клещонок Т.В.
Solid matter / Тверде тіло

9
Effect of UV and γ-irradiation on the Structure and Optical Properties of α-C:H:N Films
Klyui N.I., Litovchenko V.G., Lisovsky I.P., Lukyanov A.N., Lozinsky V.B., Voitovich M.V., Klyui A.N.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.461-465
Вплив УФ- та γ-опромінення на оптичні та структурні властивості плівок α-С:H:N
Клюй М.І., Литовченко В.Г., Лісовський І.П., Лук’янов А.М., Лозінський В.Б., Войтович М.В., Клюй А.М.
Nanosystems / Наносистеми

10
Phonon and Polaron States of ZnO/GaN and GaN/AlN Cylindrical Wires
Boichuk V.I., Voronyak L.Ya., Voronyak Ya.M.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.466-473
Фононні та поляронні стани циліндричних дротів ZnO/GaN та GaN/AlN
Бойчук В.І., Вороняк Л.Я., Вороняк Я.М.

11
Study of Conditions for Hierarchical Condensation near the Phase Equilibrium
Olemskoi O.I., Yushchenko O.V., Zhylenko T.I.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.474-483
Дослідження умов ієрархічної конденсації поблизу фазової рівноваги
Олємской О.І., Ющенко О.В., Жиленко Т.І.

12
Influence of Anisometric Fillers on Electrical Properties of Polypropylene Glycol-based Nanocomposites
Lysenkov E.A., Klepko V.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.484-489
Вплив анізометричних наповнювачів на електричні властивості нанокомпозитів на основі поліпропіленгліколю
Лисенков Е.А., Клепко В.В.

13
Formation of the Exciton Condensed Phases in Double Quantum Wells in the Presence of External Harmonic Potential
Sugakov V.I., Tomylko V.V., Chernyuk A.A.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.490-495
Формування конденсованих фаз екситонів у подвійних квантових ямах за наявності зовнішнього гармонійного потенціалу
Сугаков В.Й., Томилко В.В., Чернюк А.А.
Physics experiment techniques / Методика фізичного експерименту

14
Determination of Material Constants of Magneto-optical Crystals Using the Faraday Effect under Magneto-mechanical Resonance Conditions
Linchevskyi I.V., Petrishchev O.N.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 5, p.496-502
Визначення матеріальних констант магнітооптичних кристалів за допомогою ефекту Фарадея в умовах магнітомеханічного резонансу
Лінчевський І.В., Петріщєв О.М.