EngУкрUkrainian Journal of Physics
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

1
Non-Smooth Chemical Freeze-Out and Apparent Width of Wide Resonances and Quark Gluon Bags in a Thermal Environment
Bugaev K.A., Ivanytskyi A.I., Oliinychenko D.R., Nikonov E.G., Sagun V.V., Zinovjev G.M.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.181-200
Негладкий хімічний фрізаут і видима ширина широких резонансів та кварк-глюонних мішків в термодинамічному середовищі
Бугаєв К.О., Іваницький О.І., Олійниченко Д.Р., Ніконов Е.Г., Сагун В.В., Зінов’єв Г.М.
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

2
Spectrum of Resonance States in 6He. Experimental and Theoretical Analyses
Povoroznyk O.M., Vasilevsky V.S.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.201-216
Спектр резонансних станів в 6He. Експериментальний та теоретичний аналіз
Поворозник О.М., Василевський В.С.
Atoms and molecules / Атоми і молекули

3
Electron Impact Excitation and Ionization of Sulfur, Selenium, and Tellurium Vapors
Shpenik O.B., Erdevdy M.M., Markush P.P., Kontros J.E., Chernyshova I.V.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.217-224
Електронне збудження та іонізація парів сірки, селену, телуру
Шпеник О.Б., Ердевді М.М., Маркуш П.П., Контрош Є.Е., Чернишова І.В.

4
Autoionizing Resonances in Three-Photon Ionization Spectrum of the Ytterbium Atom
Gomonai A.I.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.225-231
Автоіонізаційні резонанси в спектрі трифотонної іонізації атома ітербію
Гомонай О.І.
Plasmas and gases / Плазма і гази

5
Hydrodynamic, Kinetic Modes of Plasma and Relaxation Damping of Plasma Oscillations
Gorev V.N., Sokolovsky A.I.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.232-246
Гідродинамічні, кінетичні моди плазми і релаксаційне згасання плазмових коливань
Горєв В.М., Соколовський О.Й.
Soft matter / М'яка речовина

6
Electron Distribution on a Deformed Liquid-Helium Surface
Lev B.I., Ostroukh V.P., Tymchyshyn V.B., Zagorodny A.G.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.247-252
Розподіл електронів на деформованій поверхні рідкого гелію
Лев Б.І., Остроух В.П., Тимчишин В.Б., Загородній А.Г.

7
Kinetic Model of Compaction in Granular Materials
Gerasymov O.I., Spivak A.Ya.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.253-257
Кінетична модель компактизації гранульованих матеріалів
Герасимов О.І., Співак А.Я.

8
Electric Conductivity of Carbon Dioxide Aqueous Solutions
Gajevskiy V.R.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.258-262
Електропровідність водних розчинів вуглекислоти
Гаєвський В.Р.

9
Calculation of Equilibrium Constant for Dimerization of Heavy Water Molecules in Saturated Vapor
Bulavin L.A., Khrapatyi S.V., Makhlaichuk V.M.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.263-267
Розрахунок константи рівноваги димерізації молекул насиченої пари важкої води
Булавін Л.А., Храпатий С.В., Махлайчук В.М.
Solid matter / Тверде тіло

10
Polarized Radiation Interferometry Research of Thermoelasticity in Silicon Crystal with the Use of Modulation Polarimetry
Minailova I.A.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.268-272
Дослідження термопружності у кристалі кремнію методом інтерференції поляризованого випромінювання з використанням модуляційної поляриметрії
Мінайлова І.А.

11
Relaxation of Static Photoelasticity in Lead Germanate Crystals
Demyanyshyn N.M.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.273-276
Релаксація статичної фотопружності в кристалах германату свинцю
Дем’янишин Н.М.
Nanosystems / Наносистеми

12
Influence of the Medium Polarization on the Energy of an Electron in a Quantum Dot
Baymatov P.J., Inoyatov Sh.T.
Ukr. J. Phys. 2015, Vol. 60, N 3, p.277-280
Вплив поляризації середовища на електронну енергію в квантовій точці
Байматов П.Ж., Іноятов Ш.Т.