EngУкрUkrainian Journal of Physics
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
Anomalies in Internal Conversion Coefficients for Hindered γ-Transitions
Kirishchuk V.I., Lashko A.P., Lashko T.N.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1097-1107
Аномалії в коефіцієнтах внутрішньої конверсії загальмованих ротаційних гамма-переходів
Кирищук В.І., Лашко А.П., Лашко Т.М.
Atoms and molecules / Атоми і молекули

2
Influence of SO2 Molecule Deformation on the Manifestation of S−O Bond Deviation
Okhrimenko B.A., Yushko O.O.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1108-1109
Вплив деформацiї молекули SO2 на прояв девiацiї S−O-зв'язку
Охрiменко Б.А., Юшко О.О.

3
Nature and Kinetics of Nonstationary Light Absorption in C60 Films Induced by Femtosecond Laser Pulses
Gorishnyi M.P., Pavlov I.A., Kovalchuk A.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1110-1118
Природа і кінетика нестаціонарного поглинання світла плівками C60, наведеного фемтосекундними лазерними імпульсами
Горішний М.П., Павлов І.А., Ковальчук О.В.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

4
Direct Two-Photon Excitation of Isomeric Transition in Thorium-229 Nucleus
Romanenko V.I., Udovitskaya Ye.G., Yatsenko L.P., Romanenko A.V., Litvinov A.N., Kazakov G.A.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1119-1131
Пряме двофотонне збудження ізомерного переходу в ядрі торію-229
Романенко В.І., Удовицька О.Г., Яценко Л.П., Романенко О.В., Літвінов А.Н., Казаков Г.А.

5
Morphology and Optical Properties of Tetragonal Ge Nanoclusters Grown on Chemically Oxidized Si(100) Surfaces
Lysenko V.S., Kondratenko S.V., Kozyrev Yu.N., Rubezhanska M.Yu., Kladko V.P., Gomeniuk Yu.V., Gudymenko O.Y., Melnichuk Ye.Ye., Grenet G., Blanchard N.B.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1132-1140
Морфологія та оптичні властивості нанокластерів Ge на окисленій поверхні Si(001)
Лисенко В.С., Кондратенко С.В., Козирев Ю.М., Рубежанська М.Ю., Кладько В.П., Гоменюк Ю.В., Гудименко О.Й., Мельничук Є.Є., Грене Ж., Бланшар Н.Б.
Plasmas and gases / Плазма і гази

6
Improved Criterion of Nonequilibrium in Electric Arc Plasma Induced by Radiation Transfer
Lelyukh Yu.I.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1141-1148
Удосконалений критерій нерівноважності плазми електричної дуги, зумовленої перенесенням випромінювання
Лелюх Ю.І.
Soft matter / М'яка речовина

7
Pseudo Jahn−Teller Origin of the Proton Tunneling in Zundel Cation Containing Water Clusters
Geru I., Gorinchoy N., Balan I.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1149-1155
Псевдоефект Яна–Теллера як причина тунелювання протона в кластерах води, що містять катіон Цунделя
Жеру І., Горінчой Н., Балан І.

8
Local Maxwellian Distribution in Fluids
Bulavin L.A., Zabashta Yu.F.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1156-1161
Локальний максвеллівський розподіл у рідинах
Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф.
Solid matter / Тверде тіло

9
Influence of Tin Impurity on Recombination Characteristics in γ-Irradiated n-Si
Kras'ko M.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1162-1168
Вплив домішки олова на рекомбінаційні характеристики n-кремнію при γ-опроміненні
Красько М.М.
Astrophysics and cosmology / Астрофізика і космологія

10
Comparative Analysis of Standard ΛCDM and ΛCS Models
Kuzmichev V.E., Kuzmichev V.V. Kuzmichev V.E., Kuzmichev V.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1169-1178
Порівняльний аналіз стандартної ΛCDM та ΛCS моделей
Кузьмичов В.Є., Кузьмичов В.В.

11
General Properties of Higher-Spin Fermion Interaction Currents and Their Test in πN-Scattering
Kulish Yu.V., Rybachuk E.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 11, p.1179-1190
Загальні властивості струмів взаємодії високоспінових ферміонів і їх перевірка в πN-розсіюванні
Куліш Ю.В., Рибачук O.В.