EngУкрUkrainian Journal of Physics
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
States of Even-Even Nuclei in Neutron Chains with N = 96, 98, 100
Nadirbekov M.S., Yuldasheva G.A.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.789-795
Збуджені стани парно-парних ядер у нейтронних ланцюжках з N = 96, 98, 100
Надірбеков М.С., Юлдашева Г.А.

2
Role of Different Model Ingredients in the Exotic Cluster-Decay of 56Ni*
Dhiman N.K.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.796-805
Роль різних складових моделі для екзотичного кластерного розпаду 56Ni*
Дхіман Н.К.

3
Probing the Effect of Different Cross Sections in Asymmetric Systems
Kaur D., Kaur V., Kumar S.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.806-811
Перевірка ефекту різних перерізів в асиметричних системах
Каур Д., Каур В., Кумар С.
Atoms and molecules / Атоми і молекули

4
Cyanine-Like and Polyenic Relaxation Paths of Merocyanine Derivatives of Malonodinitrile in the Excited State Detecting by Low Temperature Time-Resolved Fluorescence
Sevryukova M.M., Piryatinski Yu.P., Vasylyuk S.V., Yashchuk V.M., Viniychuk O.O., Gerasov A.O., Slominskii Yu.L., Kachkovsky O.D.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.812-823
Ціаніновий та полієновий шляхи релаксації мероціанінів, похідних малонодінітрилу, у збудженому стані, виявлені за допомогою низькотемпературної, розділеної в часі флуоресценції
Севрюкова М.М., Пирятинський Ю.П., Василюк С.В., Ящук В.М., Вінійчук О.О., Герасьов А.О., Сломінський Ю.Л., Качковський О.Д.
Plasmas and gases / Плазма і гази

5
The Influence of Screening Effects on the Grain Charge in a Thermal Dusty Plasma
Mishagli D.Yu.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.824-833
Вплив ефектів екранування на заряд пилинки в термічній запиленій плазмі
Мішаглі Д.Ю.
Solid matter / Тверде тіло

6
Study of Electrical Conductivity in WO3-doped Nonstoichiometric LiTaO3
Tahiri M., Masaif N., Jennane A., Lotfi E.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.834-837
Дослідження електропровідності нестехіометричного LiTaO3 з домішкою WO3
Тахірі М., Масаіф Н., Дженнан А., Лотфі Е.М.

7
Energy Spectrum of Electrons in a Three-Layer Heterosystem with Self-Organized Defect-Deformation Structures
Peleshchak R.M., Kuzyk O.V., Dan’kiv O.O.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.838-843
Енергетичний спектр електронів у тришаровій гетеросистемі із самоорганізованими дефектно-деформаційними структурами
Пелещак Р.М., Кузик О.В., Даньків О.О.

8
Effect of Pre-Growth Annealing on the Properties of Nonpurified Cadmium Telluride Single Crystals Obtained by Sublimation Method
Popovych V.D., Gnatenko Yu.P., Bukivskij P.M., Potera P.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.844-848
Вплив передростового відпалу вихідного матеріалу на властивості неочищених монокристалів телуриду кадмію, отриманих методом сублімації
Попович В.Д., Гнатенко Ю.П., Буківський П.М., Потера П.
Nanosystems / Наносистеми

9
Effect of Nonlinear Electron-Electron Interaction on Electron Tunneling Through an Asymmetric Two-Barrier Resonance Tunnel Structure
Tkach M.V., Seti Ju.O., Boyko I.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.849-859
Вплив нелінійної міжелектронної взаємодії на тунелювання електронів крізь несиметричну двобар’єрну резонансно-тунельну структуру
Ткач М.В., Сеті Ю.О., Бойко І.В.

10
NMR Study of Non-Equilibrium State of Fullerene C60 in N-Methyl-2-Pyrrolidone
Karpenko O.B., Trachevskij V.V., Filonenko O.V., Lobanov V.V., Avdeev M.V., Tropin T.V., Kyzyma O.A., Snegir S.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.860-863
ЯМР-дослідження нерівноважного стану фулерену C60 в N-метил-2-піролідоні
Карпенко О.Б., Трачевський В.В., Філоненко О.В., Лобанов В.В., Авдеєв М.В., Тропін Т.В., Кизима О.А., Снегір С.В.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

11
Dynamical and Macroscopic Descriptions of the Strongly Driven Gas Medium of Interacting Atoms
Sizhuk A.S., Yezhov S.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.864-876
Динамічний та макроскопічний описи газу взаємодіючих атомів у сильному електромагнітному полі поблизу резонансу
Сіжук А.С., Єжов С.М.
Physics experiment techniques / Методика фізичного експерименту

12
Dynamics of Particles with High Initial Transverse Velocities in a Magnetic Field with Cusp Geometry
Belikov A.G., Papkovich V.G.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 8, p.877-881
Динаміка частинок з великими початковими поперечними швидкостями у магнітному полі гострокутової геометрії
Беліков А.Г., Папкович В.Г.