EngУкрUkrainian Journal of Physics
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7

1
The 45-th Anniversary of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.609-610
45 років Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

2
On Asymptotic Regge Trajectories of Heavy Meson Resonances
Bugaev K.A., Nikonov E.G., Sorin A.S., Zinovjev G.M.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.611-624
Про асимптотику траєкторій Редже важких мезонних резонансів
Бугаєв К.О., Ніконов Е.Г., Сорін О.С., Зінов’єв Г.М.

3
Deconfinement of Quarks and Gluons in Nucleus-nucleus Collisions
Gorenstein M.I.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.625-634
Деконфайнмент кварків і глюонів у ядро-ядерних зіткненнях
Горенштейн М.І.
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

4
Structure Characteristics of Light Cluster Nuclei with Extra Nucleons
Grinyuk B.E., Simenog I.V.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.635-644
Структурні властивості легких кластерних ядер з двома екстрануклонами
Гринюк Б.Є., Сименог І.В.

5
Microscopic Model of Radiative Capture Reactions with Cluster Polarizability. Application to 7Be and 7Li
Nesterov A.V., Vasilevsky V.S., Kovalenko T.P.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.645-653
Мікроскопічна модель реакцій радіаційного захвату з кластерною поляризацією. Застосування до ядер 7Be та 7Li
Нестеров О.В., Василевський В.С., Коваленко Т.П.
Plasmas and gases / Плазма і гази

6
Permittivity of Plasma in Random Fields of Moderate Intensity
Zasenko V.I., Zagorodny A.G., Weiland J.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.654-658
Діелектрична проникність плазми у випадкових полях помірної інтенсивності
Засенко В.І., Загородній А.Г., Вейланд Я.
Solid matter / Тверде тіло

7
On the Theory of Stress-Magnetic Field Phase Diagram of the Finite Size Multiferroics: Competition between Ferro- and Antiferromagnetic Domains
Gomonay H.V., Kornienko I.G., Loktev V.M.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.659-668
Теоретичний опис фазової діаграми мультифероїків скінченних розмірів у змінних механічне напруження−магнітне поле: конкуренція між феро- та антиферомагнітними доменами
Гомонай О.В., Корнієнко Є.Г., Локтєв В.М.
Nanosystems / Наносистеми

8
Bend-Imitating Theory and Electron Scattering in Sharply-bent Quantum Nanowires
Vakhnenko O.O.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.669-679
Згин-імітаційна теорія та розсіювання електронних хвиль в різко зігнутих квантових нанодротах
Вахненко О.О.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

9
Alexander Polynomial Invariants of Torus Knots T(n, 3) and Chebyshev Polynomials
Gavrilik A.M., Pavlyuk A.M.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.680-687
Поліноміальні інваріанти Александера торичних вузлів T(n, 3) і поліноми Чебишова
Гаврилик О.М., Павлюк А.М.

10
Dirac Electrons in a Planar Potential Well in a Magnetic Field
Gamayun O.V., Gorbar E.V., Gusynin V.P.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.688-693
Діраківські електрони в планарній потенційній ямі у присутності магнітного поля
Гамаюн О.В., Горбар Е.В., Гусинін В.П.

11
On Molecular Bonding Logic and Matrix Representation of Constant and Balanced Boolean Functions
Kryachko E.S.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.694-699
Про молекулярно-кластерні логічні стани і матричні представлення сталих і балансних булевих функцій
Крячко Є.С.

12
To the Statistical Description of the Structure Formation in Coulomb-like Systems
Lev B.I., Zagorodny A.G.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.700-713
Статистичне описання формування структур у кулонівських системах
Лев В.І., Загородній А.Г.

13
S-matrix and the Aharonov−Bohm Effect
Sitenko Yu.A., Vlasii N.D.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.706-713
S-матриця та ефект Ааронова−Бома
Ситенко Ю.О., Власій Н.Д.

14
Kinetics of Thermal Excitation of a Molecule in a Condensed Medium
Teslenko V.I., Iatsenko D.Y.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.714-720
Кінетика теплового збудження молекули у конденсованому середовищі
Тесленко В.І., Яценко Д.Ю.

15
Kinetics of Charge Transfer Processes in Molecular Junctions
Petrov E.G.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.721-731
Кінетика зарядово-транспортних процесів у молекулярних з’єднаннях
Петров Е.Г.
Nonlinear processes / Нелінійні процеси

16
Role of Nonlinear Processes in Instability of Dynamical Systems in Economics Applications
Zhokhin A.S.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.732-737
Роль нелінійних процесів у виникненні нестійкості у задачах динамічних систем при застосуванні в економіці
Жохін А.С.
Astrophysics and cosmology / Астрофізика і космологія

17
Low-mass Diffraction Dissociation at the LHC. Role of the Background
Jenkovszky L.L., Kuprash O.E., Magas V.K.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.738-749
Дифракційна дисоціація на малі маси на LHC. Роль фону
Єнковський Л.Л., Купраш О.Є., Магас В.К.

18
Model-independent Estimators for the Statistical Anisotropy of the Cosmic Microwave Background
Shtanov Yu.V., Savchenko D.O.
Ukr. J. Phys. 2011, Vol. 56, N 7, p.750-755
Модельно-незалежні оцінювачі для статистичної анізотропії космічного мікрохвильового фону
Штанов Ю.В., Савченко Д.О.