EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5
Atoms and molecules / Атоми і молекули

1
Dimerization Energetics of DNA Minor Groove Binders
Kostjukov V.V., Miloserdova Yu.G., Shram O.A., Rubinson M.A., Evstigneev M.P.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.461-472
Енергетика димеризації лігандів, що зв'язуються в малий жолобок ДНК
Костюков В.В., Милосердова Ю.Г., Шрам О.А., Рубінсон М.А., Євстигнєєв М.П.

2
Absolute Cross-Sections of s- and d-ionizations of In+ Ions at Their Collisions with Slow Electrons
Gomonai А.N., Hutych Yu.I., Gomonai A.I.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.473-478
Абсолютні перерізи s- і d-іонізації іона In+ при зіткненнях з повільними електронами
Гомонай Г.М., Гутич Ю.І., Гомонай О.І.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Effect of Ionic Ordering in Conductivity Experiments of DNA Aqueous Solutions
Liubysh O.O., Alekseev O.M., Tkachov S.Yu., Perepelytsya S.M.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.479-486
Ефект іонного впорядкування в експериментах по електропровідності водних розчинів ДНК
Любиш О.О., Алєксєєв О.М., Ткачов С.Ю., Перепелиця С.М.
Solid matter / Тверде тіло

4
A Model for dx2 – y2 Superconductivity in the Strongly Correlated Fermionic System
Bariakhtar I., Nazarenko A.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.487-494
Модель для dx2 – y2 надпровідності в сильнокорельованій ферміонній сис¬темі
Бар’яхтар І.В., Назаренко О.Б.

5
Interaction of a Terahertz Electromagnetic Wave with the Plasmonic System “Grating–2D-Gas”. Analysis of Features of the Near Field
Lyaschuk Yu.M., Korotyeyev V.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.495-504
Взаємодія терагерцової електромагнітної хвилі з плазмонною системою “металічна ґратка–електронний 2D-газ”. Аналіз особливостей ближнього поля
Лящук Ю.М., Коротєєв В.В.

6
Influence of Anisotropic Scattering Mechanisms on Polarization Dependences of Terahertz Radiation Emitted by Hot Electrons
Tomchuk P.M., Bondar V.M., Levshin O.E.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.505-514
Вплив анізотропних механізмів розсіяння на поляризаційні залежності терагерцового випромінювання гарячих електронів
Томчук П.М., Бондар В.М., Левшин О.Є.

7
Energy Spectrum and State Diagrams of One-Dimensional Ionic Conductor
Stetsiv R.Ya., Stasyuk I.V., Vorobyov O.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.515-522
Енергетичний спектр і діаграми стану одновимірного іонного провідника
Стеців Р.Я., Стасюк І.В., Воробйов О.
Nanosystems / Наносистеми

8
Spectral Analysis of Polarization Characteristics of Surface Plasmon Resonance in Nanosized Gold Film
Maksimenko L.S., Matyash I.Е., Mischuk О.N., Rudenko S.P., Serdega B.K., Stetsenko М.А.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.523-530
Спектральний аналіз поляризаційних характеристик поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірній плівці золота
Максименко Л.С., Матяш І.Є., Міщук О.М., Руденко С.П., Сердега Б.К., Стеценко М.О.

9
Variational Method for the Calculation of Critical Distance between Two Coulomb Centers in Graphene
Sobol O.O.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.531-540
Варіаційний метод обчислення критичної відстані в задачі двох кулонівських центрів у графені
Соболь О.О.

10
Dipole-Exchange Spin Waves in a Ferromagnetic Nanotube
Gorobets Yu.I., Kulish V.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.541-546
Дипольно-обмінні спінові хвилі у феромагнітній нанотрубці
Горобець Ю.І., Куліш В.В.
Astrophysics and cosmology / Астрофізика і космологія

11
Scalar-Field Potential Distribution for a Closed “Thick” Null String Moving in the Plane z = 0
Lelyakov O.P., Karpenko A.S., Babadzhan R.-D.O.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.547-554
Розподіл потенціалу скалярного поля для “розмазаної” замкненої нуль-струни, яка прямує в площині z = 0
Леляков О.П., Карпенко А.С., Бабаджан Р.-Д.О.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

12
To the 80-th Anniversary of Professor V.I. Lengyel's Birthday (1934–2000)
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 5, p.555-556
До 80-річчя від дня народження професора В.І. Лендьєла (1934–2000 рр.)