EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

1
Truncated QCD-Pomeron at LHC Energies
Lengyel A., Tarics Z.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.703-708
Обрізаний КХД-померон при енергіях ВГК
Лендел А., Торич З.
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

2
Charged Particle Pseudorapidity Distributions for Pb−Pb and Au−Au Collisions Using Neural Network Model
El-Bakry M.Y., El-Sayed A. El-Dahshan, Abd El-Hamied E.F.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.709-718
Розподіл псевдошвидкостей заряджених частинок у Pb−Pb і Au−Au зіткненнях за моделлю нейронних мереж
Ель-Бакрі М.І., Ель-Саєд А. Ель-Дашан, Абд Ель-Хамід Е.Ф.
Plasmas and gases / Плазма і гази

3
UHF Reflectometry of Plasma by Extraordinary Waves with a Frequency below the Electron Cyclotron Frequency
Skibenko A.I.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.719-724
НВЧ-рефлектометрія плазми незвичайною хвилею з частотою, меншою від електронно-циклотронної
Скибенко А.І.

4
Dielectric Model of Energy Losses by a Massive Charged Particle Moving Through Cold Magnetized Plasma
Khelemelya O.V., Kholodov R.I., Miroshnichenko V.I.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.725-734
Діелектрична модель енергетичних втрат важкої зарядженої частинки при русі в холодному замагніченому електронному газі
Хелемеля О.В., Холодов Р.І., Мирошніченко В.І.
Soft matter / М'яка речовина

5
Sensitivity of Small-Angle Neutron Scattering Method at Determining the Structural Parameters in Magnetic Fluids with Low Magnetite Concentrations
Nagornyi A.V, Bulavin L.A., Petrenko V.I., Avdeev M.V., Aksenov V.L.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.735-741
Чутливість методу малокутового розсіяння нейтронів при визначенні структурних параметрів магнітних рідинних систем з низькою концентрацією магнетиту
Нагорний А.В., Булавін Л.А., Петренко В.І., Авдєєв М.В., Аксьонов В.Л.
Solid matter / Тверде тіло

6
Electrophysical Characteristics of Near-Surface Layers in p-Si Crystals with Sputtered Al Films and Subjected to Elastic Deformation
Pavlyk B.V., Kushlyk M.O., Didyk R.I., Shykorjak Y.A., Slobodzyan D.P., Kulyk B.Y.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.742-747
Електрофізичні характеристики приповерхневих шарів кристалів Si p-типу, з напиленими плівками Al, підданих пружній деформації
Павлик Б.В., Кушлик М.О., Дідик Р.І., Шикоряк Й.А., Слободзян Д.П., Кулик Б.Я.

7
New Fluorene-Based Fluorescent Probe with Efficient Two-Photon Absorption
Bondar M.V., Przhonska O.V., Kachkovsky O.D., Frazer A., Morales A.R., Belfield K.D.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.748-757
Новий флуоресцентний зонд на основі флуорену з ефективним двофотонним поглинанням
Бондар М.В., Пржонська О.В., Качковський О.Д., Фрейзер А., Моралес А.Р., Белфілд К.Д.

8
Spin Waves in Arrays of Magnetic Nanodots with Magnetodipolar Coupling
Verba R.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.758-768
Спінові хвилі у масивах магнітних наноточок, пов’язаних магнітодипольною взаємодією
Верба Р.В.

9
Influence of High Temperature Annealing on the Structure and the Intrinsic Absorption Edge of Thin-Film Silicon Doped with Tin
Rudenko R.M., Voitovych V.V., Kras’ko M.M., Kolosyuk A.G., Kraichynskyi A.M., Yukhymchuk V.O., Makara V.A.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.769-772
Вплив високотемпературного відпалу на структуру та край власного поглинання тонкоплівкового кремнію, легованого оловом
Руденко Р.М., Войтович В.В., Красько М.М., Колосюк А.Г., Крайчинський А.М., Юхимчук В.О., Макара В.А.

10
Hall-Effect Study of Disordered Regions in Proton-Irradiated n-Si Crystals
Pagava T.A., Beridze M.G., Maisuradze N.I., Chkhartishvili L.S., Kalandadze I.G.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.773-779
Дослідження розупорядкованих областей в опромінених протонних кристалах n-Si за допомогою холлівських вимірювань
Пагава Т.А., Берідзе М.Г., Майсурадзе Н.І., Чхартішвілі Л.С., Каландадзе І.Г.
Nanosystems / Наносистеми

11
Elastic Strains in SiGe Heterostructures with Non-Uniform Quantum Dots
Kuryliuk V.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.780-786
Пружні деформації в SiGe-гетероструктурах з квантовими точками неоднорідного складу
Курилюк В.В.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

12
Quantum-Mechanical Analog of the Zeroth Law of Thermodynamics (to the Problem of Incorporating Thermodynamics into the Quantum-Mechanical Theory)
Sukhanov A.D., Golubeva O.N., Bar’yakhtar V.G.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.787-796
Квантовомеханічний аналог нульового початку термодинаміки (до проблеми інкорпорації термодинаміки в квантовій теорії)
Суханов А.Д., Голубєва О.Н., Бар’яхтар В.Г.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

13
The Corresponding Member of the NAS of Ukraine Anatolii Mykolayovych Pogorilyi (to the 70-th anniversary of his birthday)
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.797-799
Член-кореспондент НАН України Анатолій Миколайович Погорілий (до 70-річчя від дня народження)

14
Life Devoted to Science. Ilya Ivanovych Zalyubovs’kyi (15.06.1929−21.02.2013)
Tan’shina A.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 8, p.800-801
Життя, віддане науці. Ілля Іванович Залюбовський (15.06.1929−21.02.2013)
Таньшина А.