EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

1
Magnetic Susceptibilities of Dense Superfluid Neutron Matter with Generalized Skyrme Forces and Spin-Triplet Pairing at Zero Temperature
Tarasov A.N.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.611-617
Магнітні сприйнятливості густої надплинної нейтронної матерії з узагальненими силами Cкірма та спін-триплетною взаємодією при нульовій температурі
Тарасов О.М.
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

2
Nuclear Excitation by Electron Transitions
Dzyublik A.Ya.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.618-627
Збудження ядер електронним переходом
Дзюблик О.Я.

3
Spectra of Nuclei 9Вe and 9В in a Three-Cluster Microscopic Model
Nesterov A.V., Vasilevsky V.S., Kovalenko T.P.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.628-635
Спектри ядер 9Вe та 9В у трикластерній мікроскопічній моделі
Нестеров О.В., Василевський В.С., Коваленко Т.П.
Soft matter / М'яка речовина

4
Molecular Dynamics and Phase Transitions Behavior of Binary Mixtures of Fatty Acids and Cetyltrimethylammonium Bromide as Studied Via Davydov Splitting of Molecular Vibrational Modes
Gavrilko T.A., Puchkovska G.O., Styopkin V.I., Bezrodna T.V., Baran J., Drozd M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.636-645
Молекулярна динаміка та фазові перетворення у бінарних сумішах жирних кислот та гексадецилтриметіламоніумбромиду: дослідження давидовського розщеплення молекулярних коливальних мод
Гаврилко Т.А., Пучковська Г.О., Стьопкін В.І., Безродна Т.В., Баран Я., Дрозд М.
Solid matter / Тверде тіло

5
Moving Excitations in Cation Lattices
Archilla J.F.R., Kosevich Y.A., Jiménez N., Sánchez-Morcillo V.J., Garsía-Raffi L.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.646-656
Рушійні збудження в катіонних ґратках
Арчілла Дж.Ф.Р., Косевич Ю.А., Жіменес Н., Санчес-Морчілло В.Дж., Гарсіа-Раффі Л.М.

6
Efficient MPS Algorithm for Periodic Boundary Conditions and Applications
Weyrauch M., Rakov M.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.657-665
Ефективний алгоритм для матричнодобуткових станів (МДС) за періодичних крайових умов та його застосування
Вайраух М., Раков М.В.

7
Saturation of Magnetic Films with Spin-Polarized Current in the Presence of a Magnetic Field
Volkov O.M., Kravchuk V.P.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.666-672
Насичення магнітних плівок спін-поляризованим струмом в присутності магнітного поля
Волков О.М., Кравчук В.П.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

8
Generalization of Polynomial Invariants and Holographic Principle for Knots and Links
Pavlyuk A.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.673-676
Узагальнення поліноміальних інваріантів і голографічний принцип для вузлів і зачеплень
Павлюк А.М.
Nonlinear processes / Нелінійні процеси

9
The Structure of a Chaos of Strange Attractors within a Mathematical Model of the Metabolism of a Cell
Grytsay V.I., Musatenko I.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.677-686
Структура хаосу дивних атракторів математичної моделі метаболізму клітини
Грицай В.Й., Мусатенко І.В.

10
Fluxon Scattering on a Stripe-Like Impurity in a Two-Dimensional Josephson Junction
Starodub I.O., Zolotaryuk Y.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 7, p.687-696
Розсіяння флюксона на полосоподібній домішці у двовимірному джозефсонівському переході
Стародуб І.О., Золотарюк Я.