EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

1
Investigation of Hadron Multiplicities and Hadron Yield Ratios in Heavy Ion Collisions
Oliinychenko D.R., Bugaev K.A., Sorin A.S.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.211-227
Дослідження адронних множинностей і відношень виходів адронів у зіткненнях важких іонів
Олійниченко Д.Р., Бугаєв К.О., Сорін О.С.
Plasmas and gases / Плазма і гази

2
Ion Drag Force on a Charged Macroparticle in Collisionless Plasma
Semenov I.L.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.228-236
Іонна сила опору, що діє на зяряджену макрочастинку в беззіткнювальній плазмі
Семенов Л.І.
Soft matter / М'яка речовина

3
Mechanisms for Anomalous Diffusion in a Nematic Environment
Brodin A.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.237-242
Механізми аномальної дифузії в нематичному середовищі
Бродин О.М.
Solid matter / Тверде тіло

4
Influence of Tin Impurity on Degradation of Conductivity in Electron-Irradiated n-Si
Kras’ko M.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.243-248
Вплив домішки олова на деградацію провідності в n-кремнії при електронному опромі¬ненні
Красько М.М.
Nanosystems / Наносистеми

5
Temperature Effects on the Surface Plasmon Resonance in Copper Nanoparticles
Yeshchenko O.A.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.249-259
Вплив температури на поверхневий плазмонний резонанс в наночастинках міді
Єщенко О.А.

6
Excitonic Parameters of InxGa1-xAs−GaAs Heterostructures with Quantum Wells at Low Temperatures
Litovchenko N.M., Korbutyak D.V., Strilchuk O.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.260-267
Екситонні характеристики InxGa1-xAs−GaAs гетероструктур з квантовими ямами при низьких температурах
Литовченко Н.М., Корбутяк Д.В., Стрільчук О.М.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

7
Teleportation of Quantum Entangled Two-Photon States in the Presence of Noise
Dotsenko I.S., Korobka R.S.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.268-277
Квантова телепортація зашумлених заплутаних станів
Доценко І.С., Коробка Р.С.

8
Dimerization of Water Molecules. Modeling of the Attractive Part of the Interparticle Potential in the Multipole Approximation
Makhlaichuk P.V., Malomuzh M.P., Zhyganiuk I.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.278-288
Димерізація молекул води. Моделювання міжмолекулярної взаємодії на основі мультипольного потенціалу
Махлайчук П.В., Маломуж М.П., Жиганюк І.В.

9
The Conditions of Stability of Two-Dimensional Quantum Systems of Three Charged Particles
Simenog I.V., Mikhnyuk V.V., Kuzmenko M.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.289-298
Умови стабільності двовимірних квантових систем трьох заряджених частинок
Сименог І.В., Михнюк В.В., Кузьменко М.В.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

10
Ivan Yuriyovych Krivsky (to the 80-th anniversary of his birthday)
Simulik V.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 3, p.299-301
Іван Юрійович Кривський (до 80-річчя від дня народження)
Симулик В.М.