EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
Energy Distribution of Electrons in the “Zero-Energy Peak” Induced by a Radioactive Decay or a Target Bom-bardment with Charged Particles
Feoktistov A.I., Kupryashkin V.T., Sidorenko L.P., Lashko V.A.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.109-115
Розподіл електронів за енергією в “піку нульової енергії”, що виникає при радіоактивному розпаді або при бомбардуванні мішені зарядженими частинками
Феоктістов О.І., Купряшкін В.Т., Сидоренко Л.П., Лашко В.А.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

2
Modeling of Gas Discharge in Water Vapor
General A.A., Shpenik Yu.O.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.116-121
Моделювання газового розряду в парах води
Генерал А.А., Шпеник Ю.О.

3
Cross-Correlation Method for the Formation of Laser Energy Fields with Complex Distributions
Gnatovskyy O.V., Negriyko A.M., Gnatovskyy V.O., Sidorenko A.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.122-125
Метод крос-кореляційного формування складних розподілів енергії лазерних полів
Гнатовський О.В., Негрійко А.М., Гнатовський В.О., Сидоренко А.В.
Solid matter / Тверде тіло

4
Features of Charge Transport in Mo/n-Si Structures with a Schottky Barrier
Olikh O.Ya.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.126-134
Особливості перенесення заряду в структурах Mo/n-Si з бар’єром Шотки
Оліх О.Я.

5
Dependences of Terahertz Radiation Emitted by Hot Charge Carriers in p-Te
Tomchuk P.M., Bondar V.M., Solonchuk L.S.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.135-141
Поляризаційні залежності терагерцового випромінювання гарячими носіями заряду в p-Te
Томчук П.М., Бондар В.М., Солончук Л.С.

6
Recombination Characteristics of Single-Crystalline Silicon Wafers with a Damaged Near-Surface Layer
Sachenko A.V., Kostylev V.P., Litovchenko V.G., Popov V.G., Romanyuk B.M., Chernenko V.V., Naseka V.M., Slusar T.V., Kyrylova S.I., Komarov F.F.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.142-150
Рекомбінаційні характеристики пластин монокристалічного кремнію з приповерхневим порушеним шаром
Саченко А.В., Костильов В.П., Литовченко В.Г., Попов В.Г., Романюк Б.М., Черненко В.В., Насєка В.М., Слусар Т.В., Кирилова С.І., Комаров Ф.Ф.
Nanosystems / Наносистеми

7
Discrete Properties of Quasiliquid Water Film in the Ice Premelting Range. 1. Temperature Dependences of Water Nanofilm Thickness and Viscoelastic Properties of Polycrystalline Ice
Kornienko M.E., Sheiko N.L., Kornienko O.M., Nikolaienko T.Yu.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.151-162
Дискретні властивості квазірідких плівок води в області передплавлення льоду. 1. Температурні залежності товщини наноплівок води та в’язкопружних властивостей полікристалічного льоду
Корнієнко М.Є., Шейко Н.Л., Корнієнко О.М., Ніколаєнко Т.Ю.

8
Cadmium Sulfide−Porous Silicon Nanocomposite Structures
Davidenko N.A., Kuznetsov G.V., Milovanov Yu.S.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.163-170
Електрофізичні та люмінесцентні властивості систем сульфід кадмію−пористий кремній
Давиденко М.О., Кузнецов Г.В., Мілованов Ю.С.

9
Pore Evolution at Reactive Diffusion in Spherical and Cylindrical Nanoparticles
Podolyan O.M., Zaporozhets T.V., Gusak A.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.171-181
Еволюція пор при реакційній дифузії у сферичних і циліндричних наночастинках
Подолян О.М., Запорожець Т.В., Гусак А.М.

10
Theory of the Properties of Resonant-Tunneling Nanostructures as Active Elements of Quantum Cascade Lasers and Detectors
Tkach M.V., Seti Yu.O.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.182-188
Теорія властивостей резонансно-тунельних наноструктур, як активних елементів квантових каскадних лазерів і детекторів
Ткач М.В., Сеті Ю.О.

11
A Strongly Nonequilibrium State in Magnetic Nanodots at High Pumping Levels
Melkov G.A., Slobodianiuk D.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.189-194
Сильно нерівноважний стан в магнітних наноточках при високих рівнях накачки
Мелков Г.А., Слободянюк Д.В.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

12
Asymmetric Diamond Ising−Hubbard Chain with Attraction
Lisnyi B.M.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.195-200
Асиметричний ромбічний ланцюжок Ізінга−Габбарда з притяганням
Лісний Б.М.

13
Entropy Production in the Diffusion-Driven Regime of Droplet Evaporation
Bulavin L.A., Verbins’ka G.M., Gavryushenko D.A., Sysoev V.M., Solov’yov O.S., Cherevko K.V.
Ukr. J. Phys. 2013, Vol. 58, N 2, p.201-204
Виробництво ентропії в дифузійному режимі випаровування краплини
Булавін Л.А., Вербінська Г.М., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М., Соловйов О.С., Черевко К.В.