EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

1
Registration of the Rotation Angle of Light-Beam Polarization Plane with the Use of Optically Transparent Ferrimagnetic Crystals
Skrypets A.V., Tronko V.D., Asanov M.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.993-999
Спосіб реєстрації кута обертання площини поляризації світлового променя з використанням оптично прозорих феримагнітних кристалів
Скрипець А.В., Тронько В.Д., Асанов М.М.

2
Phase-Modulated Parametric Anti-Stokes Stimulated Raman Scattering of Cherenkov-Type in Self-Focusing Areas of Exciting Radiation
Ivanisik A.I., Isaienko O.Iu., Korotkov P.A., Ponezha G.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1000-1010
Фазомодульоване параметричне антистоксове вимушене комбінаційне розсіяння черенковського типу в областях самофокусування збуджуючого випромінювання
Іванісік А.І., Ісаєнко О.Ю., Коротков П.А., Понежа Г.В.
Plasmas and gases / Плазма і гази

3
Formation of a Charged Layer in a Bounded Non-Uniform Magnetized Plasma in RF Field
Zasenko V.I.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1011-1023
Утворення зарядженого шару в обмеженій неоднорідній замагніченій плазмі у ВЧ полі
Засенко В.І.
Soft matter / М'яка речовина

4
Effective Atomic Charges of Canonical 2΄-Deoxyribonucleotides and Their Conformational Dependences
Nikolaienko T.Yu., Bulavin L.A., Hovorun D.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1024-1029
Ефективні атомні заряди канонічних 2΄-дезоксирибонуклеотидів та їхня залежність від конформації
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
Solid matter / Тверде тіло

5
Electronic Structure of Chromium- and Hydrogen-Doped GaInN Solid Solutions
Syrotyuk S.V., Shved V.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1030-1037
Електронна структура твердих розчинів GaInN з домішками хрому і водню
Сиротюк С.В., Швед В.М.

6
Polar Properties and Hysteresis Loops in Multilayered Thin Films Ferroelectric/Virtual Ferroelectric
Eliseev E.A., Glinchuk M.D., Morozovska A.N., Yakovenko Ya.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1038-1049
Полярні властивості та петлі гістерезису у багатошарових тонких плівках типу сегнетоелектрик/віртуальний сегнетоелектрик
Єлісєєв Є.А., Глинчук М.Д., Морозовська Г.М., Яковенко Я.В.

7
Electrical and Optical Properties of AgGaGe2S2Se4 Single Crystals
Myronchuk G.L., Davyduk G.E., Parasiuk O.V., Shevchuk M.V., Jakymchuk O.V., Danyl'chuk S.P.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1050-1054
Електричні і оптичні властивості монокристалів AgGaGe2S2Se4
Мирончук Г.Л., Давидюк Г.Є., Парасюк О.В., Шевчук М.В., Якимчук О.В., Данильчук С.П.

8
Stability of Trionic States in Zigzag Carbon Nanotubes
Marchenko S.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1055-1059
Оцінка стабільності тріонних станів у вуглецевих нанотрубках типу зигзаг
Марченко С.
Nanosystems / Наносистеми

9
Phonon Spectra and Electron-Phonon Interaction in a Combined Cylindrical Semiconductor Nanotube
Makhanets O.M., Tsiupak N.R., Gutsul V.I.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1060-1068
Фононні спектри та електрон-фононна взаємодія у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці
Маханець О.М., Цюпак Н.Р., Гуцул В.I.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

10
Modeling of Microstructural Changes in Irradiated Systems Using the Phase Field Crystal Method
Kharchenko D.O., Kharchenko V.O., Kokhan S.V., Lysenko I.O.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1069-1082
Моделювання зміни мікроструктури опромінюваних систем методом фазового поля кристалa
Харченко Д.О., Харченко В.О., Кохан С.В., Лисенко І.О.
Astrophysics and cosmology / Астрофізика і космологія

11
Power Spectrum of Radiation from a Gaussian Source Microlensed by a Point Mass: Analytic Results
Zhdanov V.I., Gorpinchenko D.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 10, p.1083-1089
Спектр потужності випромінювання від гаусівського джерела, мікролінзованого точковою масою: аналітичні результати
Жданов В.І., Горпінченко Д.В