EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

1
Low-Energy Spectrum of Electrons Emitted at Irradiation of Au by α-Particles of 238Pu
Kupryashkin V.T., Sidorenko L.P., Feoktistov A.I., Rovenskykh E.P.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.5-11
Спектр електронів низькоенергетичної області, що виникає при опроміненні Au α-частинками 238Pu
Купряшкін В.Т., Сидоренко Л.П., Феоктістов О.І., Ровенських Є.П.
Optics, lasers, and quantum electronics / Оптика, лазери, квантова електроніка

2
Optical Polarization Anisotropy, Intrinsic Stark Effect and Coulomb Effects on the Lasing Characteristics of [0001]-Oriented GaN/Al0.3Ga0.7N Quantum Wells
Lokot L.O.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.12-22
Оптична поляризаційна анізотропія, внутрішній ефект Штарка квантового конфайнменту і вплив кулонівських ефектів на лазерні характеристики [0001]-орієнтованих GaN/Al0,3Ga0,7N квантових ям
Локоть Л.О.

3
Emission Characteristics and Parameters of CuInSe2 Laser Torch Plasma
Chuchman M.P., Laslov G.E., Shuaibov A.K., Shimon L.L.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.23-29
Емісійні характеристики та параметри плазми лазерно-го факела на основі полікристала CuInSe2
Чучман М.П., Ласлов Г.Е., Шуаібов А.К., Шимон Л.Л.

4
Operator of Photon Density in the Phase Space
Chumak O., Sushkova N.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.30-34
Оператор фотонної густини у фазовому просторі
Чумак О., Сушкова Н.
Soft matter / М'яка речовина

5
On Some Helium Metallization Parameters
Shvets V.T., Kozyts’kyi S.V., Shvets T.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.35-40
Оцінка параметрів металізації гелію
Швець В.Т., Козицький С.В., Швець Т.В.

6
Conformational Properties of Semiflexible Polymers: Numerical Simulations
Blavatska V., Haydukivska K., Holovatch Yu.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.41-46
Конформаційні властивості напівгнучких полімерів: числові симуляції
Блавацька В., Гайдуківська Х., Головач Ю.

7
Equation of State for Water in the Small Compressibility Region
Bardik V.Yu., Nerukh D., Pavlov E.V., Zhyganiuk I.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.47-51
Рівняння стану води в області малих стисливостей
Бардік В.Ю., Нерух Д.А., Павлов Є.В., Жиганюк І.В.

8
Calculation of Critical Temperature for a Bose Gas with Long-Range Forces
Pastukhov V.S.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.52-60
Розрахунок критичної температури бозе-газу з далекодійними силами
Пастухов В.С.
Solid matter / Тверде тіло

9
Peculiarities in Dielectric and Magnetic-Resonance Characteristics of Nanocrystalline Potassium Tantalate
Golovina I.S., Geifman I.N., Prokopiv N.M.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.61-67
Особливості діелектричних і магнітно-резонансних характеристик нанокристалічного танталату калію
Головіна І.С., Гейфман І.Н., Прокопів М.М.

10
Modulation of the Direction of Radiation Emitted by an InAs/GaAs Heterolaser with InAs Quantum Dots under the Influence of Acoustic Wave
Peleshchak R.M., Dan’kiv O.O., Kuzyk O.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.68-72
Модуляція напрямку випромінювання гетеролазера з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі
Пелещак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В.

11
Two-Channel Gettering of Recombination-Active Impurity in Polycrystalline Solar Silicon
Litovchenko V.G., Naseka V.M., Evtukh A.A.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.73-79
Двоканальне гетерування рекомбінаційно-активної домішки в сонячному полікристалічному кремнії
Литовченко В.Г., Насєка В.М., Євтух А.А.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

12
Method for the Calculation of Free Energy in a Three-Dimensional Ising-Like System Taking Into Account a Correction for the Interaction Potential Averaging
Yukhnovskii I.R., Kozlovskii M.P., Pylyuk I.V.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.80-94
Метод розрахунку вільної енергії тривимірної ізингоподібної системи з врахуванням поправки на усереднення потенціалу взаємодії
Юхновський І.Р., Козловський М.П., Пилюк І.В.
Nonlinear processes / Нелінійні процеси

13
Special Form of the Singular Function for the Continuous Part of Spectral Data in the Inverse Scattering Method
Vakhnenko V.O.
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.95-99
Особливий вигляд сингулярної функції для неперервної частини спектральних даних у методі оберненої задачі розсіяння
Вахненко В.О.
Chronicle, bibliographic data, and personalia / Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

14
In Memory of Maksym Tymofiiovych Kostyshin
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 1, p.100-101
Пам’яті Максима Тимофійовича Костишина