EngУкрUkrainian Journal of Physics
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11
Fields and elementary particles / Поля та елементарні частинки

1
Strangeness Enhancement at the Hadronic Chemical Freeze-Out
Sagun V.V., Oliinychenko D.R., Bugaev K.A., Cleymans J., Ivanytskyi A.I., Mishustin I.N., Nikonov E.G.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1043-1050
Підсилення дивності в адронному хімічному фрізауті
Сагун В.В., Олійниченко Д.Р., Бугаєв К.О., Клєйманс Ж., Іваницький О.І., Мішустін І.М., Ніконов Є.Г.

2
Separate Chemical Freeze-Out of Strange Particles with Conservation Laws
Oliinychenko D.R., Sagun V.V., Ivanytskyi A.I., Bugaev K.A.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1051-1059
Відокремлений хімічний фрізаут дивних частинок із законами збереження
Олійниченко Д.Р., Сагун В.В., Іваницький О.І., Бугаєв К.О.
Nuclei and nuclear reactions / Ядра та ядерні реакції

3
Relativistic Invariance and Mass Renormalization in Quantum Field Theory
Frolov P.A., Shebeko A.V.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1060-1064
Перенормування маси та релятивістська інваріантність в квантовій теорії поля
Фролов П.О., Шебеко О.В.

4
Spectrum of Bound States of Nucleus 10B in a Three-Cluster Microscopic Model
Nesterov A.V., Vasilevsky V.S., Kovalenko T.P.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1065-1077
Спектр зв’язаних станів ядра 10B у трикластерній мікроскопічній моделі
Нестеров О.В., Василевський В.С., Коваленко Т.П.
Solid matter / Тверде тіло

5
Structural Transformations in Tl4HgI6 and Tl4CdI6 Crystals as Evidenced by Dielectric Properties and Conductivity
Franiv V.A., Czapla Z., Dacko S., Franiv A.V., Kushnir O.S.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1078-1082
Структурні перетворення в кристалах Tl4HgI6 та Tl4CdI6, про що свідчать діелектричні властивості та провідність
Франів В.А., Чапля З., Дацко С., Франів A.В., Кушнір O.С.

6
Application of Magneto-Optical Crystals for Mechanical Stress Registration
Linchevskyi I.V., Shevchenko T.I.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1083-1087
Використання магнітооптичних кристалів для реєстрації механічних напружень
Лінчевський І.В., Шевченко Т.І.

7
Application of Quantum Field Theory Methods to the Development of the Translational-Invariant Polaron and Bipolaron Theory
Kashirina N.I.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1088-1092
Застосування методів квантової теорії поля до розробки трансляційно-інваріантної теорії полярона та біполярона
Каширіна Н.І.

8
Tellurium Effect on Degradation Stability of Semiinsulating Gallium Arsenide Crystals
Klyui N.I., Liptuga A.I., Lozinskii V.B., Oksanich A.P., Pritchin S.E., Fomovskii F.V., Yukhymchuk V.O.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1093-1097
Вплив телуру на деградаційну стійкість кристалів напівізолюючого арсеніду галію
Клюй М.І., Ліптуга А.І., Лозінський В.Б., Оксанич А.П., Притчин С.Е., Фомовський Ф.В., Юхимчук В.О.
Nanosystems / Наносистеми

9
Influence of Electron-Deformation Effects on the Electron Structure of Quantum Dots in Stressed Nanoheterosystems
Peleshchak R.M., Kulyk N.Yа.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1098-1106
Вплив електрон-деформаційних ефектів на електронну структуру квантових точок у напружених наногетероструктурах
Пелещак Р.М., Кулик Н.Я.
General problems of theoretical physics / Загальні питання теоретичної фізики

10
Effective Potential of Electron-Electron Interaction in the Semiinfinite Electron Gas with regard for the Local-Field Correction
Markovych B.M., Zadvorniak I.M.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1107-1113
Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії для напівобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле
Маркович Б.М., Задворняк І.М.
Astrophysics and cosmology / Астрофізика і космологія

11
Dynamics of a Non-Rotating Test Null String in the Gravitational Field of a Closed “Thick” Null String Radially Expanding or Collapsing in the Plane z = 0
Lelyakov O.P., Karpenko A.S., Babadzhan R.-D.O.
Ukr. J. Phys. 2014, Vol. 59, N 11, p.1114-1125
Ди¬наміка пробної нуль-струни, без обертання, в гравітаційному полі “розмазаної” замкненої нуль-струни, яка прямує в площині z = 0
Леляков О.П., Карпенко А.С., Бабаджан Р.-Д.О.